Utveckling av prestationsindex – en metod att beräkna nu-värdet för varje enskild ko

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ko med kalv

Varför blir en mjölkko kvar så kort tid i sin besättning? Det finns tecken som tyder på att vi tillmäter kvigor för högt värde. Detta projekt ska ta fram en objektiv metod för att jämföra kor och kvigor.

Hållbar mjölkproduktion kräver hållbara mjölkkor, och det finns många skäl till att försöka få korna att bli kvar i besättningen länge. För lantbrukaren handlar det i första hand om ekonomi, för samhället handlar det främst om minskad klimatpåverkan och för konsumenten handlar det om etik och djurvälfärd. Vissa insatser har gjorts för att öka den svenska mjölkkons livslängd, men de har inte haft någon större inverkan. Det finns forskning som tyder på att en av orsakerna är att finna i lantbrukarens rekryteringsbeslut.

Syftet med projektet är att ta fram en metod för att beräkna det ekonomiska värdet för varje enskild ko vid varje enskilt tillfälle. Denna metod ska skatta det värde som den framtida prestationen hos en individ har idag, dvs. den kommer att göra en prediktion för en enskild kos produktion (mjölk, kött och kalvar), fertilitet och hälsa, samt foderkostnader för den närmaste framtiden. Vår hypotes är att en sådan objektiv jämförelse kommer att falla ut till en befintlig kos fördel i en stor utsträckning, jämfört med en kviga, och därmed få konsekvensen att hon behålls ytterligare en tid och därigenom förlänger den produktiva livslängden i besättningen.


Projekttid och finansiär:
Projektet finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse (ID: 2020H013)
Projektstart: 2021-01-01