Minkprojektet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter

Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen. Undersökningar av vilda minkar kan visa oss vilka miljögifter som finns i ett område, och hur dessa påverkar fruktsamheten hos däggdjur.

Miljöanalyser

Inom SLU:s fortlöpande miljöanalys analyseras vilda minkar för miljögifter samt obduceras för att undersöka möjliga effekter av miljögifter på fortplantningsorganen. Precis som vi människor är vilda djur exponerade för en blandning av kemikalier, och det är just den "cocktail" av miljögifter som studeras genom att titta på vilda minkar.

Projektet har hjälp av jägare runt om i landet, som skickar in frysta minkar.

Som ett rovdjur som äter mycket fisk befinner sig minken högt upp i näringskedjan, vilket gör att många miljögifter kan anrikas.

Minken är också relativt stationär och präglas därmed starkt av den lokala miljöbelastningen. Vi har hittat höga halter av PFOS (perfluoroktansulfonsyra), men även ”gamla” miljögifter såsom PCB.

Information om de halter av perfluorerade ämnen vi har funnit i minkar

Persson, S., Rotander, A., Kärrman, A., van Bavel, B. & Magnusson, U. (2013). Perfluoroalkyl acids in subarctic wild male mink (Neovison vison) in relation to age, season and geographical area. Environment International  59, 425-430.

Information om de halter av brominerade och klorerade ämnen vi har funnit i minkar

Persson, S., Rotander, A., van Bavel, B., Brunström, B., Bäcklin, B.-M. & Magnusson, U. (2013). Influence of age, season, body condition and geographical area on concentrations of chlorinated and brominated contaminants in wild mink (Neovison vison) in Sweden. Chemosphere 90(5), 1664-1671.

Effektövervakning

I en studie har vi jämfört minkhannars ”giftprofiler” med olika mått på fortplantningsorganens utveckling och då syntes flera samband.

Minkar med höga halter av DDE (nedbrytningsprodukt av DDT) och vissa perfluorerade ämnen hade t.ex. ett kortare avstånd mellan anus och könsorgan, vilket kan tyda på att könshormonerna har påverkats under fosterutvecklingen.

Vi undersöker minkarnas binjurar genom att titta på vävnadssnitt och mäta förhållandet mellan binjurebark och binjuremärg. Andra studier som pågår i projektet fokuserar på honliga reproduktionsorgan.

Läs mer

Vävnadssnitt av binjure från mink

Vi söker minkjägare

Vill du bidra till den pågående miljöforskningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet?

Vi är i behov av mer material och söker därför minkjägare som vill bidra till forskningen genom att skicka in minkar till oss. Ersättning betalas ut enligt en schablon per mink.

Ta gärna kontakt med oss för vidare information!

Kontakt: Sara Persson

Kontakta oss gärna!

  • om du är intresserad av miljögiftsdata från vilda minkar
  • om du vill skicka in minkar
  • om du vill göra examensarbete
  • om du har frågor

Kontakt: Sara Persson


Kontaktinformation

Sara Persson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671154
E-post: sara.persson@slu.se