SALMONAID

Senast ändrad: 26 januari 2024
Regnbåge i stim under vattenytan. Foto.

Fiskfoder till lax av biprodukter från skogsindustrin

Vattenbruk är en nyckelsektor i perspektivet ökad matproduktion med minskad miljöpåverkan, förutsatt att foderinnovation kan skapa en hållbar tillväxt. Syftet med SALMONAID är utveckla foder för laxfiskar baserat på mikrosvampar som nyttjar restströmmar från skogsindustrin. Ett viktigt mål är påskyndande av kommersialisering, men även nya samarbeten är viktiga mål för att kunna skapa stärkt internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom svampbaserat fiskfoder.

För att möta framtida utmaningar undersöks i projektet foderinnovation för laxfiskar sektorsövergripande och tvärvetenskapligt. I projektet undersöks vidare hur mikrosvampar som odlas på restströmmar från skogsindustrin kan användas för produktion av kommersiellt fiskfoder.

Projektet kommer också att tillhandahålla tekniska lösningar, vetenskapliga publikationer och processbeskrivningar som kan användas som en policybas.

Projektdeltagarna har ett omfattande nätverk av intressenter; tillsammans med referensgruppen kommer projektets resultat spridas bland aktörer i foder-, skogs- och vattenbruksindustrier.

Om kommersialisering av foderkonceptet kan uppnås kan SALMONAID bidra till att uppnå flera av Sveriges miljömål, hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk och produktion av foderråvara som skapar både arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Fakta:

Projektet finansieras av Vinnova och pågår 2016-2019.


Kontaktinformation