Projektets mål

Senast ändrad: 22 september 2020
  • Att presentera konkreta beskrivningar av nuvarande produktkedjor för sex produkter från några stora grupper av livsmedel (nötkött, griskött, kycklingkött, mjölk, ost och bröd) med ursprung och stor konsumtion i Västra Götaland
  • Att presentera konkreta beskrivningar av alternativa produktkedjor för dessa
  • Att kvantifiera miljöpåverkan och resursanvändning för dessa produktkedjor med livscykelanalysmetodik
  • Att beskriva de alternativa produktkedjorna kvalitativt med avseende på produkt-säkerhet, produktkvalitet, djurvälfärd och konsumentförväntningar. Jordbruket utvärderas även med avseende på ekonomi.

 

Projektet genomfördes i fyra steg. Projektledning och kommunikation löpte parallellt under hela projektet. Kommunikationsarbetet har inkluderat inspel från, diskussion med och avrapportering till intressenter samt vetenskaplig avrapportering i form av artiklar och konferensbidrag.

 

Projektets fyra steg

Steg 1

Beskriver arbetsmetodiken i detalj samt de utgångsscenarier som kommer att ligga till grund för kommande arbete.

Steg 2

Sammanställer de viktigaste miljöpåverkansaspekterna för produktgruppen samt de alternativa produktionsformer som har störst potential till miljöeffektiviseringar. Dessutom sammanställer steg 2 de kritiska faktorerna för respektive produktgrupp och hur de kritiska faktorerna är kopplade till produktionssystemets utformning.

Steg 3

Resulterar i en rapport per produktgrupp som beskriver identifierade lösningar för hela produktionskedjan i relativ detalj samt motiverar att de valda lösningarna är kompatibla.

Steg 4

Utvärderar föreslagna lösningar för de olika produktkedjorna med avseende på följande: Miljöpåverkan, resursanvändning, ekonomi, produktsäkerhet, produktkvalitet, konsumentaspekter och djurvälfärd.

 


Kontaktinformation