LIFE Ammoniak

Senast ändrad: 21 februari 2024

Ammoniak är en gas som kan orsaka skador på miljön genom övergödning och försurning av mark och vatten. Övergödningen kan i sin tur orsaka förändring i artsammansättningen på känsliga marker, såsom ängar och hedar. Utsläppen av ammoniak till atmosfären härstammar till ungefär nio tiondelar från jordbruket.

Illustration: Life-Ammoniak-projektets logotyp.

Bärkraftig mjölkproduktion genom minskning av ammoniakförluster på gårdsnivå

Illustration: Life-programmets logotyp.

 

 

Illustration: Översiktsbild av Brogården, SLU.

Projektets syfte var att:

  • Demonstrera en effektiv och innovativ kombination av tekniker för att minska ammoniakförlusterna i mjölkproduktionen på gårdsnivå, genom att förbättra båsinredning, ventilation, gödselhantering och skötselrutiner, anpassa foderstaten för att minimera ammoniakavgången från gödseln, samt övergå till flytgödselhantering med lagring i täckt behållare och därefter effektiviserad spridningsteknik.
  • Öka kunskapen på detta område hos lantbrukare, rådgivare, myndigheter och lantbruksstudenter.
  • Skapa underlag för framtida politiska beslut och lagstiftning.

Projektet pågick från 1999 till 2004 och utfördes i samarbete med Lantmännen, Arla Foods, DeLaval, Svenska Foder, Svensk Mjölk, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, samt Inst för jordbrukets biosystem och teknologi vid SLU. Brogården i Skara med 40 SRB-kor användes som demonstrationsanläggning. Projektet finansierades med hjälp av medel från EU LIFE Environment, Stiftelsen Lantbruksforskning och Skara kommun. Projektledare var Jan-Olof Sannö.

Här kan du läsa mer om projektet: