Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 07 maj 2024
Foto: Vita nötkreatur står på en stenkulle och tittar ner.

Lantbruksdjur transporteras vanligen med bil till slakteri, där de ofta övernattar före slakt. Stress uppstår i samband med hanteringen av djuren, under transporten och i för djuren okända miljöer där de utsätts för många sinnesintryck av olika slag. Det är välkänt att djurvälfärd och köttkvalitet kan påverkas negativt. Småskalig slakt kan eventuellt minska problemen.

Konsumenter efterfrågar i allt högre grad kött av god kvalitet, liksom god djurvälfärd. Gårdsbaserad slakt kan vara ett sätt att tillfredsställa båda dessa önskemål . En annan möjlighet är att ta en flyttbar anläggning till gården när det är dags, d.v.s. mobil slakt. I Sverige har antalet småskaliga slakterier ökat under de senaste decennierna och 28 nya sådana godkändes mellan 2006 och 2010. Under perioden 2015-2019 drev företaget Hälsingestintan AB det första mobila slakteriet för kommersiell slakt av storboskap i Europa.

Miljökrav kan komma att medföra att fler nötkreatur hålls extensivt på bete med liten vana vid mänsklig hantering som resultat, vilket kan göra det särskilt svårt att hantera dem vid slakt. Att bedöva och avbloda sådana djur på gården före transport till ett närbeläget slakteri kan ge fördelar vad gäller både djurvälfärd och arbetarskydd. Hägnat vilt får skjutas innan det tas in på slakteri, men enligt nuvarande EU-lagstiftning är det inte tillåtet med tamboskap. Skjutning av nötkreatur på gården utförs trots detta i Tyskland.

Småskalig slakt är behäftad med jämförelsevis stora kostnader för den lagstadgade veterinärbesiktningen, vilket utgör ett hinder för utvecklingen. Många mindre gårdar har inte heller förutsättningar att slakta själva eller ta emot ett mobilt slakteri.

För att förbättra möjligheterna till småskalig slakt och stärka svenska köttproducenters konkurrenskraft genomför Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vetenskapliga studier och bidrar till utvecklingsarbetet.

Projektet påbörjades 2014 och består av fem fristående delar i varierande stadium av genomförande:

Projektet är knutet till Handling of animals at transport and slaughter - HATS.

HATS logo


Kontaktinformation