Vanliga begrepp inom djurunderstödda insatser

Senast ändrad: 22 maj 2023
En hund läggas sin tass i en människohand, foto.

Varför är det viktigt att de som använder djur för att hjälpa människor på olika sätt använder samma begrepp och definitioner? Det är viktigt både för att den som tar emot en insats med djur ska få liknande insats oavsett utövare, och för att myndigheter, forskare och utbildare ska prata samma språk. Det är också viktigt för en god djurvälfärd och om att utarbeta riktlinjer och metoder och därigenom kvalitetssäkra insatserna.

Internationellt etablerade begrepp

Det finns internationellt vedertagna begrepp inom djurunderstödda insatser (eng. Animal Assisted Intervention, AAI) som är publicerade i "The IAHAIO White Paper". Det är insatser som medvetet inkluderar eller omfattar djur i hälso-, utbildnings- och omsorgstjänster (t ex socialt arbete). Den involverar personer med kunskap om de deltagande människorna och djuren och inkluderar djur–människa-team i omsorgstjänster. Den här typen av insats bör utvecklas och implementeras med utgångspunkt från en tvärdisciplinär inriktning.

Dessa olika inriktningar blir på svenska: 

  • djurunderstödd terapi
  • djurunderstödd pedagogik
  • djurunderstödd aktivitet
  • djurunderstödd coaching/vägledning. 

Djurunderstödd terapi (eng. Animal Assisted Therapy, AAT)

Det är en målinriktad, planlagd och strukturerad terapeutisk insats ledd av och/eller utförd av fackpersoner inom hälso-, utbildnings- och omsorgstjänster, inkluderande t ex psykologer och sjuksköterskor (med giltig legitimation, godkänd utbildning eller liknande) och med expertkunskap inom ramen för fackpersonens praktik. Insatsen och dess effekter dokumenteras av fackpersonen. Djurunderstödd insats fokuserar på att förbättra fysisk, kognitiv, beteendemässig och/eller socio-emotionell funktion hos varje enskild klient. Fackpersonen som utför djurunderstödd insats (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en fackperson inom hälso- och omsorgstjänsten) måste ha lämplig kunskap om beteende, behov, hälsa och indikationer på och reglering av stress hos de djur som används.

Djurunderstödd pedagogik (eng. Animal Assisted Education/Pedagogy, AAE)

Det är en målinriktad, planlagd och strukturerad insats ledd av och/eller utförd av kvalificerade allmänlärare eller specialpedagoger inom undervisning eller undervisningsrelaterade tjänster. Djurunderstödd pedagogik utförs antingen i grupp eller individuellt och elevens fackliga och sociala färdigheter mäts och dokumenteras. Fackpersonen som utför djurunderstödd pedagogik, inklusive allmänlärare (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en pedagogisk ledare) måste ha adekvata kunskaper om beteende, behov, hälsa och indikationer på och reglering av stress hos de involverade djuren.

Djurunderstödd aktivitet (eng. Animal Assisted Activity, AAA)

Det är en mera informell interaktion och utförs av djur–människa-team i syfte att erbjuda motivation, undervisning och avkoppling, men de kan också arbeta formellt direkt mot hälsovården, utbildare och/eller en som erbjuder omsorg med specifika, dokumenterbara mål. I detta fall deltar de i djurunderstödd terapi eller djurunderstödd pedagogik. Teamen måste ha erhållit åtminstone grundläggande träning, förberedelse och utvärdering för att få delta i informella besök och, personen som utför djurunderstödd aktivitet, måste ha adekvat kunskap om beteende behov, hälsa samt indikationer på stress hos djuren som används.

Djurunderstödd coaching/vägledning (eng. Animal Assisted Coaching, AAC)

Det är en målinriktad, planlagd och strukturerad djurunderstödd insats som är ledd och/eller utförd av godkända coacher eller vägledare (med giltig licens, godkänd utbildning eller liknande). Insatsens framgång mäts och inkluderas i facklig dokumentation. Djurunderstödd coaching har fokus på att stärka klientens personliga utveckling, insikt i och förstärkning av grupprocesser eller klientens sociala och/eller socio-emotionella funktion. Coacher/vägledare som utför djurunderstödd coaching (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av coachen), måste ha adekvat kunskap om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos djuren som används.

Relaterade sidor: