Hundunderstödda insatser

Senast ändrad: 10 juni 2024
En yngre pojke leker med en golden retriever ute på en gräsmatta. Foto.

Hundar kan hjälpa människor i alla åldrar på olika sätt, i friskvårdande och rehabiliterande syfte eller när det exempelvis finns behov av stöd vid funktionsnedsättningar av olika slag. Hunden kan även bidra till ökat välbefinnande, bättre livskvalitet och ökad motivation hos människan. Vissa hundar utbildas till sociala tjänstehundar för att arbeta med sin ägare alternativt med en klient/vårdtagare eller arbetar med sin förare mot tredje person.

Hunden - människans bäste vän!

Det sägs att hunden är människans bäste vän. Hundar har utvecklats att leva tillsammans med oss människor under tusentals år. Det gör dem till våra äldsta och trognaste vänner i djurriket. Det är med bakgrund av det, egentligen ganska självklart varför en hund kan bidra till ökat välbefinnande. Under våra tusentals år av vänskap har vi utvecklats till att behöva, ta hand om och respektera varandra. Hunden, likväl som vi, behöver daglig motion. Hundar ger oss sällskap och någon att prata med, vilket kan vara särskilt viktigt för den som lever ensam. En del människor har svårigheter med sociala kontakter och även där kan en hund fungera som en slags brygga och underlätta sociala relationer människor emellan. En hund behöver tas om hand och skötas vilket ger människor en vårdande roll och skapar en känsla av att vara behövd av en annan individ.

Vad visar forskningen?

Det finns idag en hel del forskning som visar vilka positiva effekter kontakten med hundar har för oss människor, både som friskvård och som stöd och hjälp vid fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Hundar kan bland annat utgöra stöd till skolelever som har problematisk skolfrånvaro, som har problem med läsning och matematik eller problem med sociala kontakter. Det finns flera positiva resultat av att låta hundar vara assistanshundar till skolelever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som autism, aspberger eller ADHD. Hunden som kollega till en förare kan också arbete tillsammans med en skolelev vid upprepade besök i skolan eller hemmet.

En social tjänstehund med förare kan även besöka äldreboenden och antingen bara aktivera de äldre i grupp eller enskilt, eller ge hundunderstödd terapi om hundföraren har en legitimation inom vårdområdet.

Olika legitimerade yrkeskategorier som t ex psykologer, psykiatriker, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter kan ha med en social tjänstehund vid sina möten med klienter/patienter. Vid dessa tillfällen kan det antingen handla om hundunderstödd terapi eller hundunderstödda samtal (coaching). Den yrkesverksamme måste fråga om det är ok att hunden deltar och visa hänsyn inför ev. allergier eller hundrädslor.

Sociala tjänstehundar och deras välfärd

När man arbetar med en social tjänstehund måste man alltid värna hundens välfärd och att hunden mår bra i sitt arbete och exempelvis vara observant på signaler från hunden, om den exempelvis blir trött och inte längre vill delta. Det är också viktigt att känna till hur hunden påverkas av att arbeta. Om hunden inte mår bra finns risk för att olyckor kan uppstå. I rapporten Social tjänstehundars välfärd, 2021 finns information om hur man ska tänka kring personalhundar, sjukdomar, smittspridning m.m.

Till dig som är beslutsfattare - vad är viktigt att känna till?

Oavsett om du är politiker, enhetschef, rektor eller annan beslutsfattare är det viktigt att man känner till vilka begrepp som finns i branschen för sociala tjänstehundar. För att det ska vara enkelt i en upphandling och för den som ska köpa in tjänsten eller anställa ett hundteam finns en internationellt antagen terminologi att luta sig mot. IAHAIO (International Association of Human-Animal interaction organizations) har sammanfattat ett styrdokument som heter White paper där all terminologi finns sammanfattat. För att underlätta för den som ska arbeta inom området samt i upphandlingsförfaranden har SLU översatt detta dokument till svenska. Där kan man också läsa om att den som är ansvarig för djurunderstödda insatser också har ansvar för djurets välfärd.

Hundunderstödda insatser - olika begrepp

I Sverige används många olika begrepp för hundunderstödda insatser. Det finns många olika utbildare av sociala tjänstehundar som avvänder olika typer av begrepp vilket skapar en viss förvirring. De olika benämningarna av sociala tjänstehundar beror på om de arbetar för en ägare eller en klient/vårdtagare eller om de arbetar med sin förare mot tredje person. Illustrationen nedan visar hur det kan se ut:

Figuren visar uppdelningen av olika kategorier av sociala tjänstehundar som finns i Sverige. Figur.

Figuren visar uppdelningen av olika kategorier av sociala tjänstehundar som finns i Sverige (figuren är gjord av Sara Karlberg till rapporten Social tjänstehundars välfärd, 2021

Exempel på begrepp som används inom hundunderstödda insatser

Hundunderstödda insatser består i att hundteamet erbjuder insatser för att hjälpa en deltagare. Insatser kan ske i skolan, där hundteamet arbetar med att eleverna ska uppnå sina kunskapsmål, eller i en vårdmiljö med patienter som har rehabiliterande mål att uppnå, eller på ett boende för till exempel äldre för att stärka motivation, glädje och livskvalitet. Hundunderstödda insatser delas in i fyra olika kategorier:

  • Hundunderstödd aktivitet är mer eller mindre informella möten som har ett mål och syfte med sin aktivitet, men aktiviteten behöver inte nödvändigtvis dokumenteras eller utvärderas. Det brukar vara enklare besök för att öka motivationen, stödja eller skapa bättre livskvalitet för en deltagare.
  • Hundunderstödd terapi är en direkt målinriktad, strukturerad terapeutisk insats som utförs av exempelvis, hälsopersonal som sjuksköterskor, psykologer eller socionomer.  Hundunderstödd terapi fokuserar på att stärka fysiska, kognitiva och psykosociala funktioner hos människan både i grupp och individuellt. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas. 
  • Hundunderstödd utbildning/pedagogik är en direkt målinriktad insats som utförs av lärare, specialpedagog eller annan utbildad pedagogisk personal. Insatsen fokuserar på att hjälpa barnen att nå kunskapsmålen i skolan, utveckla social kompetens och kognitiva funktioner. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas.
  • Hundunderstödd coaching/samtal är en direkt målinriktad insats som utförs av en coach eller terapeut. Insatsen fokuserar på deltagarens personliga utveckling, social kompetens, insikt och funktion individuellt och i grupp. Insatsen ska dokumenteras och utvärderas. 

Gemensamt för alla hundunderstödda insatser är att hundförare måste vara utbildad och kompetent inom det område den ska arbeta inom. Hundföraren måste också vara utbildad i att läsa av hundens signaler och veta hur man ska träna och föra sin hund inom den målgrupp denne arbetar inom.

Vilka aktörer och utbildningar finns det i Sverige?

Det finns i Sverige idag flera aktörer som utbildar hundar och dess förare. Nedan presenteras fyra av de största utbildarna inom branschen. Besök deras hemsidor för mer information om utbildningarna och certifieringar.

Föreningen för Sociala Tjänstehundar (fd SVTH) är Nordens största branschorganisation för sociala tjänstehundar. Föreningens vision är att sprida information om sociala tjänstehundar, öka samarbete mellan utbildare, användare och hundförare samt lyfta fram en ny yrkeskår i skola, vård och omsorg. Läs mer på Föreningen för Sociala Tjänstehundars hemsida.

Fakta:

Referenser

Hemsidor med relaterat innehåll

Relaterade sidor: