Ljudlandskap Malmö

Senast ändrad: 08 december 2010

I partnerskapsprojektet Ljudlandskap Malmö knyts aspekter hos ljudmiljö samman med stadsplanering. Inom projektet undersöks hur landskapsplaneringskomponenter som exempelvis murar och upphöjda planteringar kan användas för att begränsa ljud och skapa tystare ytor i staden. Man undersöker också hur man kan planera för stimulering och tillförsel av lugnande ljud, eller ljud som stärker en plats karaktär och arkitektoniska uttryck. Upplevelsen av ljud och staden som helhet ligger i fokus, och ett viktigt mål är att identifiera de frågor som är mest relevanta för vidare forskning ur den aktiva planerarens perspektiv. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Movium, Malmö stad och Ramböll.

Sommar/höst 2011: Intervention vid St Knuts torg

Forskningsprojektet har gått in i en fas där en intervention vid St. Knuts torg genomförs. Avsikten är att få klarhet i några av frågorna som väckts under projektets gång. Interventionen består av ett växtklätt och ljudskärmande rum, där också ljud via högtalare tillförs. Ingreppet består alltså av såväl avskärmning som tillägg av ljud (främst naturljud). I anslutning till rummet genomför man en undersökning där upplevelsen av rummet jämförs med omgivningen. Undersökningen innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa studier av människor som besöker platsen. Parallellt med detta genomför Ramböll mätningar av decibelnivåer.
Ljuden som används som tillägg har valts med avseende på kontemplativa egenskaper i fråga om rytm, stimulans, harmoni etc. Såväl platsspecifika ljud från Malmö som förinspelade ljud från olika bibliotek har använts. Tack till Reinsamba, Akacie Akacie, Schluppipuppie och Inchadney på freesound.org för bidraget material

Pressrealse/Info om interventionen

Vilken betydelse har ljudmiljön för oss? Decibelnivåerna i urbana miljöer är ofta höga, och forskning har vid upprepade tillfällen påvisat de hälsoproblem som kan uppstå. Men är ljud i staden enbart ett problem, eller kan det också vara en upplevelse? Hur låter egentligen Malmö och vad är ett ljudlandskap?
Det är frågor som ligger till grund för den tillfälliga ljudinstallation som kommer att finnas vid St. Knuts torg under sommaren 2011. Installationen består av ett mindre ljudskärmande rum, vars väggar är klädda med växter. I rummet finns högtalare, som periodvis kommer tillföra nya ljud och upplevelser för besökarna. Avsikten med installationen är att väcka uppmärksamhet kring stadens ljud, samt fungera som underlag för en vidare diskussion i ämnet. 
 

Installationen utgör en del i ett partnerskapsprojekt som drivs i ett gränsöverskridande samarbete mellan Gatukontoret, Ramböll, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Movium. Installationen har genomförts med material från Rock Delta, Transnaval, Vegtech och Live Solutions. I forskningssyfte kommer SLU att genomföra undersökningar vid platsen.

Press:  Skånskan |VTI-Aktuellt (Sid. 12) Movium Magasin (Sid. 12) |City (Sid. 12) | Lokaltidningen Malmö (Sid. 4) | Skånes taltidning: Nr: 29-2011 | Nr 26-2012


Kontaktinformation