Vegetationsbyggnad

Senast ändrad: 17 april 2024
Försök och gröna tak

Vi bedriver samhällsrelevant forskning och undervisning inom områdena design, konstruktion och skötsel av vegetation i framförallt ett urbant men också i ett ruralt sammanhang. Vi arbetar med att utveckla nya koncept för design, konstruktion och förvaltning av attraktiva och funktionella naturbaserade lösningar som bidrar till hållbar stadsutveckling genom att mildra klimatförändringar och leverans av efterfrågade ekosystemtjänster och funktioner, som t.ex. biologisk mångfald, rekreation, estetik, temperaturreglering och dagvattenhantering.

Forskning

Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med discipliner som hortikultur, ekologi, landskapsarkitektur och skogsbruk representerade. Inom gruppen bedriver vi forskning som täcker spektrumet av design, konstruktion och förvaltning av olika typer av vegetation. Vår forskning kan i delas in i följande teman, som ofta överlappar i de specifika forskningsprojekten:

  • Utvärdering av olika växters kapacitet i att leverera ekosystemtjänster samt dess interaktion i urbana miljöer
  • Dynamisk design och förvaltning av vegetation (inklusive landskapsvård) som ett koncept för ett urbant, stadsnära och lantligt sammanhang
  • Långsiktiga prestanda för olika typer av naturbaserade lösningar som gröna tak, väggar och gatuträd
  • Utvärdering av olika växters kapacitet i att leverera ekosystemtjänster samt dess interaktion i urbana miljöer
  • Upplevelse och värdering av vegetation
  • Mark-växt interaktion, framförallt i urban kontext
  • Funktionalitet hos hortikulturellt växtmaterial samt dess kulturhistoria, framförallt via Programmet för Odlad Mångfald, POM

Forskningen tar tillvara möjligheter till testbäddar på Campus Alnarp (i Alnarps landskapslaboratorium, SLU Trädgårdslaboratorium och Alnarpsparken) amt samarbetsprojekt med till exempel kommunala intressenter för att säkerställa samhällelig relevans och sammanhang. På campus använder vi växthus och vårt inomhuslaboratorium för att utföra experiment och genomföra analyser.

Forskningsprojekt inom Vegetationsbyggnad 

 

Undervisning

Medlemmar i gruppen bedriver undervisning främst inom kandidatprogrammen Landskapsingenjörer och Trädgårdsingenjörer design samt masterprogrammet i landskapsarkitektur.

Vår undervisning sträcker sig från kurser med fokus på växtmaterial, ståndort, mark-växt-interaktioner och klimatanpassningar, till engagemang i de olika studiokurserna på kandidat- och mastersnivå i landskapsarkitektur.

I vår undervisning förmedlar vi kunskap som utvecklas i vår forskning och tar tillvara på det internationellt unika växtmaterialet och campus Alnarp som helhet.

Ämnesgruppens medlemmar:

Theme Group Leader and Subject Leader Åsa Ode Sang:Ecosystem services, Nature-based solutions, Spatial analysis, Environmental aesthetics

Frida Andreasson: Carbon cycling, Ecosystem ecology, Green infrastructure, Plant-soil interaction, Urban soils 
Ishi Buffam: Carbon cycling, Ecosystem services, Green infrastructure, Vegetated roofs, Climate change adaptation 
Kamil Chojnowski
Tobias Emilsson: Climate change adaptation, Ecosystem services, Green infrastructure, Nature-based solutions, Plant-soil interactions, Tree physiology, Urban soils, Vegetated roofs 
Anders Folkesson: Landscape design, Landscape construction, Biotope design, Planting design 
Karin Ingemansson: Landscape design, Vegetation management, Multidisciplinary approach
Anna Levinsson
Barbara Mathiasson
Cecilia Palmér: Urban biodiversity, Vegetation management, Multidisciplinary approach
Henrik Sjöman
Stefan Sundblad: 
Planting design, Landscape design, Naturalistic planting design, Landscape construction, Design by management
Karin Svensson: Garden design, Planting design, Naturalistic planting design 
Gebretsadik Melak Tamene: Urban street trees
Petra Thorpert: Landscape design, Multidisciplinary approach, Outdoor laboratories, Planting design, Urban biodiversity 
Björn Wiström: Landscape laboratories, Urban forestry, Design by management, Naturalistic planting design, Vegetation management


Kontaktinformation

Åsa Ode Sang, Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415428
E-post: asa.sang@slu.se