Samverkan vid LAPF

Senast ändrad: 04 mars 2024

Vi utvecklar nya idéer, kunskap och projekt genom aktiv samverkan med vår omvärld. Det sker på flera nivåer och med olika mål. Vi samverkar genom forsknings- och utvecklingsprojekt, och förmedlar forskningsbaserad kunskap genom kommunikation med organisationer, kommuner, myndigheter och företag.

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) har en lång tradition av samarbete med samhället. Tillsammans tar vi oss an relevanta utmaningar där det behövs ny kunskap eller skapar nya affärsmöjligheter. Genom samverkan med vår omvärld kan vi vid LAPF stärka både forskningens och utbildningarnas relevans och kvalitet, sprida kunskap och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Samverkan är central i våra utbildningsprogram, både på grundnivå och på forskarutbildningsnivå. Experter från praktiken deltar kontinuerligt i utbildningarna och både forskning och utbildning på forskarnivå sker i nära samarbete med flera kommuner, organisationer, statliga myndigheter och konsultföretag.

Vi arbetar också med kunskapsspridning, rådgivning och forskningskommunikation till bransch och allmänhet genom populärvetenskaplig publicering, kontakter med branschorganisationer och föredrag i olika sammanhang. Mycket av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på samverkan, där forskningskommunikationen ofta utgör motorn.

Samverkansprojekt kan se ut på många olika sätt. Ett aktuellt samverkansprojekt mellan LAPF och vår omvärld är det Vinnova-finansierade testbäddsprojektet Blue Green City lab. Där finns LAPF med som utvärderings- och utbildningspartner kring blågröna lösningar i stadsmiljö. Den grundläggande tanken med Blue Green City Lab är att skapa en plattform för kommunikation, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling kring hur vegetation kan användas för att skapa en trevligare, intressantare och miljömässigt bättre stad. Detta kan uppnås genom samverkan som omfattar utvärdering, samtal och gemensamma projekt.

Ett annat exempel är projektet Parkliv! som vill bidra till en mer jämlik användning av stadens grönområden genom att inkludera grupper som av olika orsaker sällan eller aldrig besöker dem. Inom projektet har en verktygslåda tagits fram för hur kommuninvånare kan involveras i utveckling och skötsel av offentliga grönområden. Verktygen testas i praktiken i tre olika testbäddar i samarbete med Tyresö kommun, Östra Göinge kommun och Malmö stad. Genom denna samverkan kan underrepresenterade grupper få bättre förutsättningar att använda befintliga grönområden.

Märit Jansson är universitetslektor med rektors samverkansuppdrag inom ämnet Urbana miljöer och finns vid LAPF. Ta gärna kontakt för att initiera samverkansprojekt eller bygga andra typer av samarbeten.

 


Kontaktinformation

Märit Jansson, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel. 040-415135
E-post: marit.jansson@slu.se