Landskapets governance och förvaltning

Senast ändrad: 03 februari 2023

Ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning om governance och förvaltning av landskap, främst i stadsmiljö. Vår expertis berör till stor del professionell förvaltning av utemiljöer.

Governance omfattar samarbete mellan aktörer, inom och utanför offentlig sektor, och berör maktförhållanden, beslutsfattande och resurser (kunskap och ekonomi), diskurser samt relevanta lagar och regelverk. Detta inkluderar ofta beslutsfattande och engagemang hos intressenter för att gemensamt utveckla landskap i olika skalor.

Förvaltning handlar om strategiska, inkluderande och långsiktiga tillvägagångssätt för kontinuerlig omplanering, omdesign, ombyggnad och skötsel av utemiljöer, med organisatoriska perspektiv som strategiskt ledarskap och utveckling av arbetssätt (t ex översikter, inventeringar, värderingar, samarbeten och partnerskap).

Genom att kombinera governance och förvaltning utvecklar, främjar och tillämpar vi strategisk förvaltning och governance för att främja ekosystemtjänster genom naturbaserade lösningar (nature based solutions), där sociala värden är en viktig fråga för gruppen.

Ämnesgruppen har ett starkt internationellt nätverk men också en lång historia av nära samarbete med praktiken, till exempel med kommuner, organisationer och privata företag. Centrala forskningsfrågor omfattar hur governance och förvaltning kan utvecklas för att stödja utemiljöers hållbarhet, användning och relevans, ofta inom tillämpad utveckling och i innovationsdrivna sammanhang.

Projektfinansiering kommer bland annat från Formas, Vinnova, KSLA, Movium Partnerskap, Nordforsk och EU. Vi är alltså involverade i projekt på både nationell och internationell nivå, från lokala till stora internationella projekt.

Vi bidrar till olika utbildningsprogram på alla nivåer vid SLU. Undervisningen berör främst landskapsarkitektprogrammet, landskapsingenjörsprogrammet och masterprogrammet hållbar stadsutveckling vid SLU i Alnarp. Gruppen deltar i doktorandutbildning inom och utanför institutionen.

Vår expertis
Gruppmedlemmarnas nyckelkompetens inkluderar tvär- och  transdisciplinära vetenskapliga arbetssätt; organisations- och policyanalys; långsiktiga förvaltningsmetoder; metoder och tekniker för inventering och värdering; bedömning av beteenden och behov hos specifika användargrupper; och samarbete över och inom olika organisationsstrukturer och skalor, särskilt inom landskapsyrken.

Projects
Läs mer om ett antal aktuella projekt och om de specifika utbildningsaktiviteter som vi samordnar eller bidrar till:
Landscape Governance and Management projects (eng)

Kurser
PhD course: Researching Landscape Governance (eng)

Möten och event 
Ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning anordnar ett möte var tredje vecka för att prata om landskapsstyrning:
Välkommen till the Governance Talks (eng)

Sedan 2021 arrangeras årligen Utemiljödagen av ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning och SLU Landskap. Syftet är att främja kunskapsutbyte om utemiljöförvaltning mellan forskning och praktik.

Artiklar
SLU talar om naturbaserat tänkande inom design och förvaltning i Buenos Aires (22-06-17)


Kontaktinformation

Thomas Randrup, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Telefon: 072 547 0508
E-post: thomas.randrup@slu.se