Design av urbana landskap

Senast ändrad: 28 februari 2023

Ämnesområdet Design av urbana landskap utgår från designhandlingen som en omistlig del av vår samtids idémässiga och tekniska omvandling av stadslandskapet. Vi intresserar oss för allt från övergripande strukturer, processer och praktiker till projekt och material i den mer detaljerade skalan. Genom undervisning och forskning skapar vi handlingsinriktad kunskap för att möta dagens samhällsutmaningar.

Flera av oss har en bakgrund inom teknisk eller konstnärlig praktik. Med ett samlat kursansvar för 220 högskolepoäng per år står gruppens medlemmar för en stor del av institutionens grundutbildning, särskilt i de praktiskt orienterade studiobaserade kurserna. Vi ser designundervisning som en möjlighet att utveckla designforskningen, vilket erfordrar att vi intar ett internationellt perspektiv, något som också efterfrågas av våra studenter.

Vårt bidrag till kunskap baseras på dagens designforskning, som inte vilar på enbart en erkänd väg eller på en fast uppsättning forskningsmetoder, metodiker eller kunskapsteorier. Istället närmar sig designforskningen sitt ämne genom en mångfald av inbördes kompletterande metoder, i huvudsak tvärvetenskapliga respektive transformativa. Vi bidrar till att utveckla ämnet genom att definiera och företräda skilda perspektiv och angreppssätt inom landskapsarkitekturen.

Forskningen, undervisningen och praktiken har viktiga roller i ämnesutvecklingen – alla tre med sina specifika spelregler men ändå tätt sammanvävda. För att i någon mån överbrygga skillnaderna mellan olika kunskapsfält erbjuder vi katalyserande kompetenser. Vi strävar efter att integrera undervisning och forskning inom följande teman:

  • Konstnärliga uttrycksformer och designverktyg, från grundläggande konstnärliga sätt att ge inre tankar och stämningar materiell form, till förmågan att konceptualisera det samtida urbana landskapets komplexa utmaningar, med både analoga och digitala tekniker. 
  • Markprojektering, som behandlar kunskap om material och teknik för urbana landskap, kunskap om samspelet mellan ‘gröna’, ‘grå’ och ‘blå’ komponenter, mellan materiella och immateriella kvaliteter och mellan ritande och görande.
  • Designstrategier som tillhandahåller metoder för att genomföra storskaliga landskapsomvandlingsprojekt med platsspecifika lösningar och som inte hemfaller åt schablonlösningar eller tabula rasa-metodik; som undersöker den gestaltande landskapsarkitekturens teoretiska grund, hur vi lär och lär ut, hur vi samspelar med yrkespersoner och medborgare samt hur vi förmedlar vårt arbete till omvärlden.

Forskningsprojekt inom Design av urbana landskap (eng) 

The Öresund Design Research Seminars (eng)

Internationellt utbyte med University of Buenos Aires

Ämnesgruppens medlemmar:

Avdelningschef: Linn Osvalder
Vikarierande ämnesföreträdare: Caroline Dahl (1 april 2023- 31 mars 2025)
Ämnesföreträdare: Lisa Diedrich (tjänstledig)


Dennis Andreasson, doktorand
Åsa Bensch, adjunkt
Gunnar Cervén, post doc
Peter Dacke, adjunkt
Caroline Dahl, lektor
Lisa Diedrich, professor
Stefan Lindberg, adjunkt
Gunilla Lindholm, docent
Karl Lövrie, lektor
Arne Nordius, adjunkt
Linn Osvalder, adjunkt
Victoria Sjöstedt, adjunkt
Jitka Svensson, lektor
Kerstin Teusch, adjunkt
Emily Wade, adjungerad professor
Scott Wahl, adjunkt
Kristin Wegren, adjunkt
Anders Westin, adjunkt
Johan Wirdelöv, adjunkt

 


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530

Lisa Diedrich, Professor

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

lisa.diedrich@slu.se 040-41 54 24