Ökad biomassatillgång i praktiken – Halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv

Senast ändrad: 08 februari 2021

Kristina Blennow

Samarbete: Doktorandprojekt i samarbete med LTH (Lunds universitet)
Finansiär: Energimyndigheten
Period: 2019-2023

Beräkningar indikerar att mera restprodukter och överskottsmark än vad som används idag kan användas för produktion av högvärdiga energibärare och biobaserade produkter med ekonomisk vinst för lantbrukaren. Varför väljer en del lantbrukare att inte göra en biomassaråvara tillgänglig även om den kan säljas med ekonomisk vinst?

I projektet ska vi med hjälp av intervjuer och enkäter försöka besvara denna fråga. Svaret ska vi använda för att justera befintliga potentialberäkningar för biomassa från halm och råvara från nedlagd åkermark i form av snabbväxande lövträd så att de förutom att ta hänsyn till teknoekonomiska och ekologiska begränsningar också tar hänsyn till lantbrukarnas vilja och kunskap om att leverera. Tillsammans med ny kunskap om drivkrafterna bakom lantbrukarnas beslut kommer svaret på varför-frågan dessutom användas för att ta fram kunskap om hur experternas kommunikation om leverans av biomassa för produktion av högvärdiga energibärare och biobaserade produkter kan förbättras.

Projektet syftar till att ta fram 1/ reviderade uppskattningar av den tillgängliga biomassapotentialen för halm samt biomassa från nedlagd jordbruksmark i form av poppel och hybridasp där lantbrukarnas kunskap och vilja att realisera potentialerna beaktats samt 2/ riktlinjer för adekvat kommunikation angående ökad leverans av biomassaråvara.


Kontaktinformation

Elin Anander, Doktorand
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Elin.anander@slu.se
040-41 51 37

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30