Detta gör vi inom program Klimat

Senast ändrad: 04 februari 2022
Vindeln, SLU. Foto/photo: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem. Därför måste vi redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Inom programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

Genom arbetet med Svenska fenologinätverket och www.naturenskalender.se följs också förändringar i naturens kalender.

Verksamhetslänkar

Svenska fenologinätverket

Naturens kalender

Naturens kalender i skolan

Fenologiska observationer i försöksparker

Klimatrapportering