Hoppa till huvudinnehåll

Agronom djur - Masterprogram

Vill du lära dig mer om husdjurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende? Vill du dessutom få god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion? Då är masterprogrammet Agronom djur något för dig.
Öppen för sen anmälan

För dig som läst kandidatprogrammet Djur och hållbarhet och vill ta ut agronomexamen

 Syftar till att utveckla människor med kompetens och kunskap för att förbättra hållbar livsmedelsproduktion

 Kombinerar husdjursvetenskap och lantbruksvetenskap för att bidra till hållbar användning av naturresurser

PROGRAMINFORMATION

Programmet Agronom djur är ett masterprogram som är en fortsättning på avancerad nivå för studenter som vill erhålla yrkesexamen, Agronom inriktning djur.

Utbildningen till husdjursagronom ger fördjupad kunskap om husdjurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende. En agronom med inriktning djur har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar. Kombinationen av kunskaper inom olika ämnen ger kompetens att identifiera och analysera problem samt kommunicera i tal och skrift med personer inom och utom lantbrukssektorn.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom djur
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81103

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom djur krävs:
examen på grundnivå omfattande 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning inom husdjursvetenskap
- minst 15 hp kandidatarbete i husdjursvetenskap
- minst 75 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 45 hp lantbruksvetenskap
- 30 hp animalieproduktion inom husdjursvetenskap
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
* Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Djur och hållbarhet).
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom djur syftar till en masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Djur och hållbarhet möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Animal Science) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet husdjursvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet husdjursvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
 • minst 90 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
 • alla obligatoriska kurser***
 • valbara kurser***

*Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Djur och hållbarhet och masterprogrammet Agronom djur.
**Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom djur.
***Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Djur och hållbarhet och masterprogrammet Agronom djur.

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

Masterprogrammets huvudsyfte är att i kombination med kandidatprogrammet Djur och hållbarhet möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen med inriktning mot husdjursvetenskap uppfylls. Programmet möjliggör också en masterexamen. Programmet förbereder studenten inför sin roll som agronom genom fördjupade studier inom studentens huvudområde med tillämpningar inom den agrara sektorn.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. Kvalificerad praktik, som kan göras hos organisationer, myndigheter och företag, ger studenten möjlighet till förståelse för lantbrukssektorns komplexa system. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning.

Examensarbetet för agronomer (30 hp) avslutar hela utbildningen. Problemformuleringen ska relatera till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer. Studenten ska visa god kunskap inom lantbruksvetenskap och inom sitt huvudområde samt integrera ämnena i sitt självständiga arbete.

Generella färdigheter integreras i ämneskurser genom utbildningen och i examensarbetet. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap, tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör lantbrukets hållbara utveckling.

Inom programmet finns möjlighet till egen profilering. Det finns möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår till något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges på svenska men flera av kurserna ges på engelska.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter din utbildning kan du jobba både inom privat och offentlig sektor. Här är några exempel:

 • Rådgivare och utredare inom lantbrukets organisationer, olika myndigheter som tex Länsstyrelser, Jordbruksverket eller näringsdepartementet
 • Ledande position eller produktutvecklare inom den gröna näringen
 • Arbeta med biståndsfrågor
 • Konsult

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Hur blev livet som husdjursagronom?

"Det bästa med mitt jobb är att jobba med något som Sverige är världsledande inom".

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…