Hoppa till huvudinnehåll

Animal Science

Är du intresserad av den roll som djuren spelar i vårt samhälle? Vill du bidra till hållbar djurhållning? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett mångsidigt program där du får lära dig hur vi bevarar den viktiga roll djuren spelar i samhället. Lantbrukets djur förser oss med mat, medan sport- och sällskapsdjur bidrar med andra värden. Oavsett vilken funktion djuren har är det viktigt att de är vid god hälsa och lämpar sig för det ändamål de har.

På detta unika masterprogram, som lockar både svenska och utländska studenter, får du den kunskap du behöver för att kunna jobba som djurvetare med fokus på husdjur. Programmet har starka kopplingar till både forskning och samhälle, och som student kan du välja en av tre inriktningar: etologi-djurvälfärd-djurskydd, genetik-avel eller nutrition-utfodring.

Efter examen kan du jobba som husdjursvetare både nationellt och internationellt. Förutom jobb inom forskning, produktutveckling och rådgivning inom jordbruk och djurhållning kommer du även att ha spännande jobbmöjligheter inom undervisning, information och journalistik.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Husdjursvetenskap - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81086
Anmälningskod för internationella studenter: 81036

Behörighet:

För att bli antagen till husdjursvetenskap – masterprogram krävs:
Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- biologi
- husdjursvetenskap
- lantbruksvetenskap, varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
- hippologi
- djuromvårdnad
- veterinärmedicin
Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.
Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Husdjursvetenskap – masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Animal Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (A1N; A1F)
 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (masterarbete/A2E)

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Genom att välja kurser skapar du en egen profil för din utbildning. Du kan fördjupa dig inom djurvälfärd och djurskydd, näringsfysiologi och nutrition eller genetik och avel. Programmet ger dig en vetenskaplig grund som gör att du kan identifiera, analysera och lösa problem samtidigt som du har djurens och samhällets behov i fokus. Lärarna på programmet är forskare, och som student kommer du därför i nära kontakt med aktuell forskning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

 

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? 

Du kan kombinera programmet Animal Science med fristående kurser i husdjursgenetik, avel och bioinformatik.

 

Du kan också söka programmet nedan.

 

European Master in Animal Breeding and Genetics (EMABG)

Detta program drivs gemensamt av SLU och fem andra europeiska universitet (Universität Wageningen, Universität Göttingen, AgroParisTech, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Universität für Bodenkultur (BOKU, Wien). Det första året läser du antingen i i Wageningen eller Göttingen. Det andra året läser du på något av de andra universiteten, vilket beror på den inriktning du valt.

EMABG är ett masterprogram som fyller ett verkligt behov, såväl inom industri som i samhället i stort. Det är utformat för att svara på de vetenskapliga, praktiska och samhälleliga utmaningar som avel och husdjursgenetik står inför.

Mer information och ansökan (sista ansökningsdag 15 januari).

KARRIÄR

Intresset för djur och deras samspel med människan har lett till en stark arbetsmarknad för husdjursvetare. Som husdjursvetare kan du arbeta nationellt eller internationellt med forskning eller produktutveckling, jordbruk/djurrådgivning och utvärdering, på såväl myndigheter som vid offentliga organisationer och privata företag. Det finns även spännande karriärmöjligheter inom undervisning eller  informations- och journalistikbranschen. Du kan också fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Laktationsbiologi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Husdjursvetenskap - masterprogram

Programkod:
VM006

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till husdjursvetenskap – masterprogram krävs:

Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • biologi
 • husdjursvetenskap
 • lantbruksvetenskap, varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
 • hippologi
 • djuromvårdnad
 • veterinärmedicin

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.
Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Husdjursvetenskap – masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Animal Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (A1N; A1F)
 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (masterarbete/A2E)

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Syftet med programmet är att erbjuda studenten en tydligt profilerad utbildning inom huvudområdet husdjursvetenskap, med ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet erbjuder genom sina kurser såväl brett kunnande inom husdjurs¬vetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLU:s forskning används i mycket hög grad i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning. Kursutbudet grundar sig på vetenskapliga metoder som används i husdjurs¬vetenskap samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Programmet har ett genomtänkt innehåll av generella kompetenser oberoende av vilka kurser studenten väljer. Utbildningen startar med en gemensam introduktion där man fokuserar på vetenskapliga metoder som används inom husdjursveten¬skaplig forskning. Under programmets gång erbjuds valbara kurser inom programmets olika områden. I slutet av utbildningen ges möjlighet att i forsknings¬miljö träna vetenskapliga färdigheter. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområde: Biologi (BI) Husdjursvetenskap (HV) Lantbruksvetenskap (LB)

År 1
Animal science – a scientific approach, 7,5 hp (HV, A1N)
Biology of lactation, 7,5 hp (BI/HV, A1N)
Animal welfare and behavior, 15 hp (HV/BI, A1N)
Designing breeding programmes, 15 hp (HV/LB, A1N)
Feed science and forage production, 15 hp (HV/LB, A1N)
Animal nutrition and welfare, 15 hp (HV/BI, A1N)
Animal genetics - health, behavior and welfare, 15 hp (HV/BI, A1N)

År 2
Advanced animal nutrition, 15 hp (HV, A1F)
Advanced animal welfare and animal protection, 15 hp (HV/BI, A1F) Research training and projects including laboratory animal science, 15 hp (HV/BI, A1F)
Independent project in animal science, 30 hp (HV, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övriga föreskrifter

Det förutsätts att studenter som antas till programmet har studerat zoofysiologi.

Övriga upplysningar

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Revidering av utbildningsplan


Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Stycke om JLV tillagt. Kurslista uppdaterad. Övriga upplysningar tillagda. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 2.
Versionshantering av utbildningsplanen, version 3: Områdesbehörighet har strukits. Administrativ anpassning till de nya riktlinjerna för utbildningsplaner. Justering av kurslistan. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 och version 2 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 3.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…