Hoppa till huvudinnehåll

Agronom företagsekonomi - Masterprogram

Vill du bygga på dina kunskaper om lantbruk och skogsbruk? Vill du använda dig av företagsekonomins teorier och verktyg för att analysera lantbrukets och livsmedelssektorns produktion och konsumtion? Då är masterprogrammet Agronom – företagsekonomi något för dig.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Som student på masterprogrammet Agronom – företagsekonomi bygger du på din kunskap om lantbruk och skogsbruk och använder dig av företagsekonomins teorier och verktyg för att analysera lantbrukets och livsmedelssektorns produktion och konsumtion. Du läser produktionsekonomi, ekonomin i värdekedjor och studerar lantbrukssektorns kooperativa företagande. Du kan välja att fördjupa dig i ledarskap och marknadsföring, affärsrådgivning i den gröna sektorn eller finans- och produktivitetsanalys.

Agronomer har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn som inkluderar hela livsmedelsproduktionskedjan och den sociala och ekonomiska utvecklingen av landsbygden och deras roll i samhället. Agronomer har en god förståelse för hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agronomer bidrar till att utveckla landsbygdens och lantbrukens förmåga att försörja samhället med livsmedel samt andra varor och tjänster.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom företagsekonomi
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 81003

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom företagsekonomi krävs
- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning inom företagsekonomi
- minst 15 hp kandidatarbete i företagsekonomi
- minst 45 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 15 hp lantbruksvetenskap
- 15 hp statistik
- 30 hp nationalekonomi
- 7,5 hp lantbruksekonomi på G2F-nivå
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi).
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom företagsekonomi syftar till en masterexamen med huvudområdet företagsekonomi. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Agrar ekonomi möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt i SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet företagsekonomi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Business Administration) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
  • minst 90 hp i huvudområdet företagsekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
  • alla obligatoriska kurser***
  • valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi och masterprogrammet Agronom företagsekonomi

** Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom företagsekonomi

*** Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi och masterprogrammet Agronom företagsekonomi.

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

Utbildningen till agronom är en 5-årig yrkesutbildning som, genom en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram, innefattar studier på såväl grund­- som avancerad nivå. Masterprogrammets huvudsyfte är att i kombination med kandidatprogrammet Agrar ekonomi möjliggöra för en agronomexamen med inriktning mot företagsekonomi. Programmet möjliggör också en masterexamen. Programmet förbereder dig inför din roll som agronom genom fördjupade studier inom ditt huvudområde med tillämpningar inom den agrara sektorn.

Agronomer utbildas inom inriktningarna ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark och växt. Gemensamt för alla inriktningarna är tre obligatoriska, agronomgemensamma kurser samt praktikkurserna för agronomer och den lantbruksvetenskapliga inriktningen på det avslutande examensarbetet år 5.

Utbildningen till ekonomagronom i företagsekonomi ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. I utbildningen används företagsekonomiska och lantbruksekonomiska teorier och verktyg för att förstå och analysera produktion och konsumtion av jordbrukets, skogsbrukets och livsmedelssektorns varor och tjänster. Du får god kännedom om den agrara sektorns värdekedjor, och kan specialisera dig inom grön affärsrådgivning och produktivitets- och effektivitetsanalyser av livsmedelssystemet.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. Inom programmet finns möjlighet till en egen profilering och du kan även läsa en termin eller ett läsår utomlands på något av SLU:s partneruniversitet.

Programmet ges på svenska men flera av kurserna ges på engelska.

Under år 1 läser du bland annat kurser inom projekt och kommunikation i den agrara sektorn, produktionsekonomi och lantbrukskooperativ. Du läser även kurser inom forskningsmetoder och om värdekedjor och nätverk inom bioekonomi.

Under år 2 läser du olika kurser beroende på vilken inriktning du har valt. Sista året avslutas med ett självständigt examenarbete.  

KARRIÄR

Efter avslutade studier kan du bland annat arbeta som grön affärsrådgivare, lantbruksspecialist på bank och försäkringsbolag eller ansvara för hållbara livsmedelskedjor. Utbildningen förbereder dig även för forskarstudier.

UTBILDNINGSPLAN

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…