Hoppa till huvudinnehåll

Agricultural Economics and Management

Vill du arbeta med ekonomiska frågor inom lantbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Vill du arbeta som ekonom med lantbruk och gröna värdekedjor som specialitet? Eller som agronom med expertkunskap i ekonomi? Det här är ett mångsidigt program som ger dig bred förståelse för hur företagsekonomi eller nationalekonomi tillämpas inom lantbruk, lantbruksföretag och lantbrukspolitik.

Du som väljer det här programmet får utveckla din förståelse för företagsekonomi eller nationalekonomi. Du lär dig hur din kunskap kan tillämpas på lantbruk och de gröna näringarnas värdekedjor, eller användas för att analysera olika politiska instrument.

Med din masterexamen är du väl förberedd för att arbeta med värdekedjor inom lantbruk och övriga gröna näringar. I programmet ingår även en kurs i ledarskap som förbereder dig för en framtida ledarroll, kanske som ekonom eller affärsledare. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 7
Anmälningskod för svenska studenter: 81071
Anmälningskod för internationella studenter: 81071

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp, med fördjupning omfattande:
- minst 90 hp inom företagsekonomi samt 15 hp mikroekonomi för specialisering företagsekonomi eller
- minst 90 hp inom nationalekonomi för specialisering nationalekonomi

Dessutom krävs 5 hp matematik och 5 hp statistik, alternativt 15 hp statistik.

Programmet innehåller två olika specialiseringar där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet. Specialiseringen mot företagsekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom företagsekonomi på grundnivå. Specialisering mot nationalekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom nationalekonomi på grundnivå.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Business Administration eller with a major in Economics).

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet Agricultural Economics and Management ger dig möjlighet att utveckla din förståelse för och dina färdigheter i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du väljer ett av dessa två ämnen som ditt huvudämne på programmet och bygger din egen profil utifrån de valbara kurser som universitetet erbjuder. Studenter på det här programmet läser tillsammans med studenter på programmet Agronom – ekonomi.

Programmet ges i nära samarbete med masterprogrammet i Agricultural Food and Evironmental Policy Analysis (AFEPA). Detta ger programmet ytterligare en internationell aspekt.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Lantbrukssektorn förändras kontinuerligt och står hela tiden inför nya utmaningar. Det finns därför god efterfrågan på ekonomer inriktade mot lantbrukssektorn och med goda kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi. Ekonomer från SLU kan hitta anställning i privat och offentlig sektor. Möjliga arbetsgivare är banker, finansiella institutioner, rådgivningstjänster, lantbrukskooperativ, olika organisationer och myndigheter. En del studenter startar egna företag, antingen som konsulter eller på sina egna lantbruk. Du har också  goda möjligheter att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Politisk utvärdering

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram

Programkod:
NM031

Beslutsdatum:
2018-10-11

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp, med fördjupning omfattande:

 • minst 90 hp inom företagsekonomi samt 15 hp mikroekonomi för specialisering företagsekonomi eller

 • minst 90 hp inom nationalekonomi för specialisering nationalekonomi

Dessutom krävs 5 hp matematik och 5 hp statistik, alternativt 15 hp statistik.

Programmet innehåller två olika specialiseringar där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet. Specialiseringen mot företagsekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom företagsekonomi på grundnivå. Specialisering mot nationalekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom nationalekonomi på grundnivå.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Business Administration eller with a major in Economics).

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

I masterprogrammet agrar ekonomi och företagsledning ges studenterna möjlighet att tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper inom sitt huvudområde på aktuella frågor inom jordbrukssektorn. Utbildningen ger en bred förståelse för de villkor som gäller för såväl individer, organisationer som samhälle när agrar produktion och livsmedelsförsörjning ska organiseras och tar också upp de målkonflikter som kan uppstå. Utbildningen ger studenterna möjlighet att analysera utvecklingen inom den agrara sektorn och ger förutsättningar för omvärldsanalys, företagsledning och fortsatta forskarstudier.

Kurser i programmet

Huvudområden FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap

Kurs Huvudområde/fördjupning

Specialisering: företagsekonomi

År 1
Marketing, Responsibility and Ethics 15 hp FÖ A1N
Production Economics 15 hp FÖ/NA A1N
Research Methods for Business Studies 7,5 hp FÖ A1N
Agricultural Cooperatives 7,5 hp FÖ A1N
Value Chains and Networks in the Bio-economy 15 hp FÖ A1N

År 2
Quantitative Finance 15 hp FÖ/NA A1N
Leadership and Sustainability 15 hp FÖ A1N
Agricultural Economics, Policy and Trade 7,5 hp NA G1F
Experimental Methods for Economics and Business Studies 7,5 hp NA/FÖ A1N
Independent Project in Business Administration 30 hp FÖ A2E

Specialisering: nationalekonomi

År 1
Microeconomic Theory 7,5 hp NA A1N 
Analytical Methods 7,5 hp NA A1N
Production Economics 15 hp FÖ/NA A1N
Experimental Methods for Economics and Business Studies 7,5 hp NA/FÖ A1N
Econometric Theory 7,5 hp NA A1N
Applied Econometrics 7,5 hp NA A1N
Policy Evaluation 7,5 hp NA A1N
Analysis of productivity and efficiency of food system firms, 7,5 hp NA A1N
Topics in Econometrics 7,5 hp NA A1N

År 2
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects 7,5 hp NA/MX A1N 
Topics in agricultural economics for sustainable development 7,5 hp NA A1F
Quantitative Finance 15 hp FÖ/NA A1N
Management of Biological Resources 7,5 hp NA/MX A1N
Macroeconomic Theory 7,5 hp NA A1N 
Economic Growth and Sustainable Development 7,5 hp NA A1F
Independent Project in Economics 30 hp NA A2E

Övriga programkurser

20th Century Agricultural Economy and Politics 7,5 hp LB A1N 
Research Methods – Master Level distance course 7,5 hp FÖ A1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

En student berättar...

Se när Abenezer Zeleke berättar mer om programmet Agricultural Economics & Management.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Instagram: SLU.student

En bild säger mer än tusen ord. Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och om hur det är att plugga på SLU.

Instagram logga

#studysustainably

Vill du plugga hållbart på masternivå? #studysustainably ger dig insyn i många av våra masterutbildningar.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…