Hoppa till huvudinnehåll

Agronom nationalekonomi - Masterprogram

Vill du få en förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion? Då är masterprogrammet Agronom – nationalekonomi något för dig.

PROGRAMINFORMATION

Som student på masterprogrammet Agronom – nationalekonomi fördjupar du dig i lantbrukets och livsmedelssektorns frågor utifrån nationalekonomiska teorier och metoder. Du lär dig mer om handel med livsmedel och analyserar hur jordbrukspolicy påverkar produktion och konsumtion inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Du utvärderar också olika styrmedel relaterade till jordbruk, livsmedel och miljö. Hållbarhetsanalyser är även en stor del av utbildningen. 

Agronomer har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn som inkluderar hela livsmedelsproduktionskedjan och den sociala och ekonomiska utvecklingen av landsbygden och deras roll i samhället. Agronomer har en god förståelse för hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agronomer bidrar till att utveckla landsbygdens och lantbrukens förmåga att försörja samhället med livsmedel samt andra varor och tjänster.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agronom nationalekonomi
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 10
Anmälningskod för svenska studenter: 81004

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agronom nationalekonomi krävs
- examen på grundnivå omfattande minst 180 hp
- minst 90 hp med fördjupning inom nationalekonomi
- minst 15 hp kandidatarbete i nationalekonomi
- minst 45 hp agronomprofilerande kurser*
- minst 15 hp lantbruksvetenskap
- 15 hp statistik
- 30 hp företagsekonomi
- 7,5 hp jordbruksekonomi på G2F-nivå
- kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå
- engelska 6
*Kurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll för agronomer eller tydlig koppling till den agrara sektorn (anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi).
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Kravet på Engelska 6 är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agronom ekonomi syftar till en masterexamen med huvudområdet nationalekonomi. Programmet kan, i kombination med kandidatprogrammet Agrar ekonomi möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under mål (*), examenskrav, innehåll och struktur samt i SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Economics) alternativt agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
  • minst 90 hp i huvudområdet nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
  • alla obligatoriska kurser***
  • valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi och masterprogrammet Agronom nationalekonomi

**Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom nationalekonomi

****Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Agrar ekonomi och masterprogrammet Agronom nationalekonomi. *

30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

INNEHÅLL

Utbildningen till agronom är en 5-årig yrkesutbildning som, genom en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram, innefattar studier på såväl grund­- som avancerad nivå. Masterprogrammets huvudsyfte är att i kombination med kandidatprogrammet Agrar ekonomi möjliggöra för en agronomexamen med inriktning mot nationalekonomi.. Programmet möjliggör också en masterexamen. Programmet förbereder dig inför din roll som agronom genom fördjupade studier inom ditt huvudområde med tillämpningar inom den agrara sektorn.

Agronomer utbildas inom inriktningarna ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark och växt. Gemensamt för alla inriktningarna är tre obligatoriska, agronomgemensamma kurser samt praktikkurserna för agronomer och den lantbruksvetenskapliga inriktningen på det avslutande examensarbetet år 5.

Utbildningen till ekonomagronom i nationalekonomi ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. I utbildningen används nationalekonomiska och jordbruksekonomiska teorier och verktyg för att förstå och analysera produktion och konsumtion av jordbrukets, skogsbrukets och livsmedelssektorns varor och tjänster. En god förståelse för internationell handel med jordbrukets varor och tjänster, policy analys och förståelse för institutionella förhållanden inom den agrara sektorn är grunden till dina färdigheter i att identifiera problem och lösningar inom lantbrukets och livsmedelssektorns bioekonomi.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. Inom programmet finns möjlighet till en egen profilering och du kan även läsa en termin eller ett läsår utomlands på något av SLU:s partneruniversitet.

Programmet ges på svenska men flera av kurserna ges på engelska.

Under år 1 läser du bland annat kurser inom mikroekonomisk teori, analytiska metoder och produktionsekonomi. Du läser även kurser inom ekonometri och policyutvärdering.

Under år 2 läser du bland annat kurser inom projekt och kommunikation i den agrara sektorn och analys av produktivitet och effektivitet hos livsmedelssystemföretag. Sista året avslutas med ett självständigt examenarbete.  

KARRIÄR

Efter avslutade studier kan du bland annat arbeta som utredare inom jordbruksekonomi på myndigheter, hantera beräkningar av ekosystemtjänster inom lantbruket eller ansvara för hållbara livsmedelskedjor. Många studenter går vidare till forskarstudier och gör karriär inom jordbruksekonomi. 

UTBILDNINGSPLAN

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…