Hoppa till huvudinnehåll

Environmental Economics and Management

Vill du jobba med miljöfrågor i företag, nationellt eller internationellt? Då är det här rätt masterprogram för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Svaret på denna och andra frågor får du på detta internationella masterprogram som är perfekt för dig som är intresserad av ekonomi och vill fokusera på miljö, naturresursförvaltning och hållbar utveckling. En del av programmet är ett samarrangemang med Uppsala universitet.

Du studerar bland annat biologiska resurser, värdekedjor och policyinstrument. Du specialiserar dig i antingen företagsekonomi eller nationalekonomi.

Som utexaminerad ekonom med miljö- och naturresursprofil har du den kunskap som krävs för att arbeta inom industri, media, konsultföretag, myndigheter, internationella organisationer och politiska organ. Du är också väl förberedd om du vill fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81016
Anmälningskod för internationella studenter: 81030

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet miljöekonomi krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande:
- minst 90 hp inom företagsekonomi för specialisering företagsekonomi eller
- minst 90 hp inom nationalekonomi för specialisering nationalekonomi

Dessutom krävs 5 hp matematik och 5 hp statistik, alternativt 15 hp statistik.

Programmet innehåller två olika specialiseringar där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet. Specialiseringen mot företagsekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom företagsekonomi på grundnivå. Specialisering mot nationalekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom nationalekonomi på grundnivå.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet miljöekonomi och företagsledning syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Business Administration eller with a major in Economics).

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Beroende på ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi), kommer du att utveckla din förståelse för och dina kunskaper i lokal och global användning och förvaltning av naturresurser. Du lär dig att lösa komplicerade problem ur olika perspektiv med fokus på att främja hållbar utveckling.

Om du väljer företagsekonomi som huvudämne  studerar du miljöstyrning, produktionsekonomi, kvantitativ ekonomi, strategisk ledning, miljöriskhantering och redovisning samt etik.

Om du väljer nationalekonomi som huvudämne kommer du att istället att utveckla din förståelse för mikroekonomisk teori, miljöpolitik, ekonometri, utvärderingspolitik och hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Detta program är för studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi som vill utvidga sin förståelse för miljöresursfrågor.

Efter avslutad utbildning har du kunskap och kompetens att hantera miljöfrågor, och som ekonom med miljö- och naturresursprofil kan du arbeta i nationella och internationella företag och organisationer, vid myndigheter och i andra organisationer inom den offentliga sektorn, inom industri, media och politiska organ. Du kommer också att vara väl förberedd för att läsa vidare till en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Politisk utvärdering

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram

Programkod:
NM005

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet miljöekonomi krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande:

 • minst 90 hp inom företagsekonomi för specialisering företagsekonomi eller

 • minst 90 hp inom nationalekonomi för specialisering nationalekonomi

Dessutom krävs 5 hp matematik och 5 hp statistik, alternativt 15 hp statistik.

Programmet innehåller två olika specialiseringar där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet. Specialiseringen mot företagsekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom företagsekonomi på grundnivå. Specialisering mot nationalekonomi förutsätter att studenten har en fördjupning inom nationalekonomi på grundnivå.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet miljöekonomi och företagsledning syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Business Administration eller with a major in Economics).

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet företagsekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet miljöekonomi och företagsledning syftar till att ge sina studenter verktygen och kunskapen för att analysera miljöfrågor och hållbarhetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Teoretiska, metodologiska och tillämpade kurser och moment varvas under utbildningen, och ger studenterna möjligheter att ta sig an miljöfrågor ur flera synvinklar, samtidigt som de lär sig analysera målkonflikter. Utbildningen ger förutsättningar för fortsatta forskarstudier såväl som positioner som där kunskap om naturresurser, hållbar utveckling och miljöekonomi är viktiga för beslutsfattande och omvärldsanalys.

Kurser i programmet

Huvudområden FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, MX=Miljövetenskap, LB=Lantbruksvetenskap

Specialisering: företagsekonomi

År 1
Marketing, responsibility and ethics, 15 hp, FÖ, A1N
Leadership and sustainability, 15 hp, FÖ, A1N
Research methods for business studies, 7,5 hp, FÖ, A1N
Innovation and sustainability, 7,5 hp, FÖ, A1N
Value chains and networks in the bio-economy, 15 hp, FÖ, A1N

År 2
Sustainability and financial reporting, 15 hp, FÖ, A1N
Structure and politics of the global forest sector, 15 hp, FÖ/SG, A1N
Governance of natural resources, 15 hp, LU, A1N
Independent project in business administration, 30 hp, FÖ, A2E

Specialisering: nationalekonomi

År 1
Microeconomic theory, 7,5 hp, NA, A1N
Analytical methods, 7,5 hp, NA, A1N
Experimental methods for economics and business studies, 7,5 hp, NA/FÖ, A1N
Macroeconomic theory, 7,5 hp, NA, A1N
Management of biological resources, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Econometric theory, 7,5 hp, NA, A1N
Applied econometrics, 7,5 hp, NA, A1N
Environmental policy, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Policy evaluation, 7,5 hp, NA, A1N
Analysis of productivity and efficiency of food system firms, 7,5 hp, NA, A1N

År 2
Cost benefit analysis of agricultural and environmental projects, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Topics in agricultural economics for sustainable development, 7,5 hp, NA, A1F
Economic growth and sustainable development, 7,5 hp, NA, A1F
Management of biological resources, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Independent project in economics, 30 hp, NA, A2E

*Övriga programkurser *

Topics in econometrics, 7,5 hp, NA, A1N
Research methods – master level distance course, 7,5 hp, FÖ, A1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet. Läs mer om det rymliga och pittoreska campus, som ligger precis utanför staden.

Några människor vilar vid ån i centrala Uppsala. foto

Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…