SLU Future Food och Agenda 2030

Senast ändrad: 08 maj 2023

SLU Future Food bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är framför allt sju av målen som hamnar inom ramen för uppdraget.

År 2030 ska världens länder ha uppnått sjutton globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Arbetet med att uppnå målen kallas Agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet. Här kan du läsa om SLU:s arbete för att nå de globala målen.

För SLU Future Foods del är det sju av målen som står i fokus:

  • Mål 2. Tryggad livsmedelsförsörjning
  • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
  • Mål 6. Rent vatten och sanitet
  • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar
  • Mål 14. Hav och marina resurser
  • Mål 15. Landekosystem och biologisk mångfald 

Relaterade sidor: