Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 04 april 2024

SLU Future Food utlyser vid särskilda tillfällen bidrag för projekt och aktiviteter som stärker samarbeten och kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

Aktuella utlysningar

Våra aktuella utlysningar:

  1. Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLU:s Interdisciplinary Academy (IDA) 2024-2025. Sista ansökningsdag 22 maj 2024.

  2. Stöd till tvärvetenskapliga forskarnätverk inom hållbara livsmedelssystem. Sista ansökningsdag 3 maj 2024.

  3. Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 24 april 2024 (förlängt från 26 mars).

  4. Medel till forskare vid SLU för att skriva inspel till SLU:s remissvar på utredningen Livsmedelsberedskap för en ny tid. Intresseanmälan senast 2 april 2024 (förlängt från 25 mars).

Läs mer om hur och när du söker nedan. Följ anvisningarna noggrant.

1. Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLU:s Interdisciplinary Academy 2024-2025

Utlysningen öppnar: 6 mars 2024

Sista ansökningsdag: 22 maj 2024.

Utlysningen riktar sig till alla disputerade forskare vid SLU oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning.

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU innebär en möjlighet för universitetets forskare att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning. 

Årets utlysning välkomnar en grupp om max 6 forskare att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar.

Läs mer om Interdisciplinary Academy vid SLU och hur du ansöker här.

2. Stöd till tvärvetenskapliga forskarnätverk inom hållbara livsmedelssystem

Sista ansökningsdag: 3 maj 2024.

SLU Future Food utlyser medel till två tvärvetenskapliga nätverk under 2024.

Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid SLU inom området hållbara livsmedelssystem. Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom SLU.

Två nätverk beviljas 60 000 SEK vardera.

Läs mer om vad utlysningen innebär och hur du ansöker här (ladda ned pdf).

3. Såddmedel för projekt inom Food & Cities

Sista ansökningsdag: 24 april 2024 (förlängt från 26 mars) 

Utlysningen görs i samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures.

Två projekt beviljas 50 000 SEK vardera.

Vad ger vi bidrag för?
Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem och stadsutveckling och hur dessa relationer påverkar omvandlingen till hållbara samhällen.

Läs mer om hur du söker och hitta ansökningsformulär på Food & Cities webbsida (på engelska)

4. Medel för att skriva inspel till SLU:s remissvar på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid

Intresseanmälan senast: 2 april 2024 (förlängt från 25 mars)

SLU Future Food erbjuder forskare anställda vid SLU möjlighet att yttra sig om betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid utifrån sitt expertområde, mot ersättning (10 000 kr vardera till max 10 bidrag). 

Läs mer om utlysningen och hur du söker

Fakta:

Vad menar vi med livsmedelssystem?

Med livsmedelssystem menar vi här alla processer och all infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska faktorer och sammanhang.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.