Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 06 september 2019
seed-money.jpg

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

OBS! Det är viktigt att hålla sig till begränsningarna i formuläret annars döljs delar av texten vilket betyder att den inte kommer att beaktas.

Vi har två allmänna ansökningsperioder:

 1. Första perioden är under våren från april-maj. Besked om medel meddelas i mitten av juni.
 2. Den andra perioden är för 2019 från 2/9 - 31/10 med besked i början av november.

Extra-utlysningar

Vi kommer dessutom att ha extra perioder då man kan söka såddpengar för att skriva ansökningar till specifika utlysningar. När dessa infaller beror på de olika forskningsrådens utlysningar.

Vad vi ger bidrag till

Under våra allmänna ansökningsperioder kan du ansöka om bidrag för:

 • Pilotprojekt
 • Förstudier
 • Synteser (som resulterar i vetenskaplig artikel/rapport)
 • Arbete med att skriva forskningsansökningar - såddpengar
 • Utveckling av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten
 • Insatser som stärker projekt, forskningssamarbeten eller forskningsområden (till exempel bidrag för att anordna konferenser, workshops och seminarier m.m.)

Vi kan ersätta lönekostnader och/eller andra omkostnader beroende på hur det kan motiveras.

Vid våra extra-utlysningar gäller särskilda förutsättningar som beskrivs i samband med utlysningen.

Se även SLU:s stora sida för utlysningar av forskningsbidrag, här hittar du länkar till sidor som listar externa och interna utlysningar av medel att söka för forskning. 

Kriterier som ska uppfyllas

Prefekt eller ämnesansvarig vid berörd institution ska kontaktas för att försäkra att projektet bidrar till att utveckla forskningen och/eller bidrar till medarbetares meritering eller lärares kompetensutveckling.

Personer som inte tillhör SLU får gärna inkluderas i projekt och aktiviteter men huvudsökanden måste alltid vara knuten till SLU och projekt och aktiviteter ska ha SLU som avsändare.

Bidrag för pilotrojekt, förstudier, synteser, samarbeten eller ansökningar

 • Projektledaren måste tillhöra SLU. Externa aktörer får dock delta i både planering och genomförande
 • Projektet/ansatsen ska angripa en långsiktig hållbarhetsutmaning för livsmedelssystemet
 • Vår definition av tvärvetenskap ska vara uppfylld (se nedan)
 • För bidrag till utveckling av tvärvetenskapliga samarbeten ska syftet med samarbetet beskrivas
 • För såddpengar krävs ett bevis på att ansökan har skickats in innan SLU Future Food betalar ut bidrag

En kortfattad uppskattning av tid och kostnad ska inkluderas i ansökningsformuläret. Vi tar inte emot några ansökningshandlingar eller bilagor utöver ansökningsformuläret.

Bidrag för anordnande av konferenser, workshops och seminarier

 • Bidraget ska gå till anställda/verksamhet vid SLU. Externa aktörer får dock delta i både planering och genomförande
 • Aktiviteten ska adressera en långsiktig hållbarhetsutmaning för livsmedelssystemet
 • Aktiviteten ska öka eller bredda kunskap om framtida hållbarhetsutmaningar för livsmedelssystemet, tvärvetenskap och systemtänkande, enskilt eller i kombination
 • SLU:s kompetens ska synliggöras internt och/eller externt
 • För anordnande av konferens, workshop eller seminarium ska programidé bifogas

 

En kortfattad uppskattning av tid och kostnad ska inkluderas i ansökningsformuläret. Vi tar inte emot några ansökningshandlingar eller bilagor utöver ansökningsformuläret.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Hur ska ansökan skickas in?

Ansökningsformuläret som nås via knappen ovan ska användas. Ansökningen ska vara kortfattad och ska fokusera på att beskriva mål och syfte och hur ovan angivna kriterier uppfylls. Observera att särskilda kriterier kan gälla vid extra-utlysningar (se avsnitt om extra-utlysningar).

En kortfattad beskrivning av hur tid och medel ska användas ska inkluderas i ansökningsformuläret. Det är upp till den sökande att motivera och beskriva vad det sökta beloppet ska användas till.

Det är viktigt att hålla sig till begränsningarna i formuläret annars döljs delar av texten vilket betyder att den inte kommer att beaktas. Vi tar inte emot några ansökningshandlingar eller bilagor utöver ansökningsformuläret.

Ifyllt formulär skickas till futurefood@slu.se

Bidrag till studenter

Studenter på grund och avancerad nivå på SLU kan söka medel hos SLU Future Food för tex deltagande på konferens eller resa samt anordnande av event. Maxbeloppet är 10 000 kr och man ansöker via vårt formulär (knappen ovan). Inkludera syfte och kortfattad budget i ansökningsformuläret. Efter genomförd aktivitet redovisas utlägg med kvitto. Innan bidraget betalas ut vill vi ha en kort rapport som besvarar frågorna: Vad tar du med dig hem som berikar dina studier/ditt arbete? Vad lärde du dig? Vilka är dina reflektioner kring det du hörde presenteras? Vilka kontakter fick du och vad gav de dig?

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se