Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 14 mars 2023

SLU Future Food utlyser vid särskilda tillfällen bidrag för projekt och aktiviteter som stärker samarbeten och kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

Aktuella utlysningar

Vi har fyra aktuella utlysningar:

 1. Skriv ett inspel om vad som bör inkluderas i Livsmedelsstrategin 2.0. Skicka in en intresseanmälan senast 22 mars 2023.

 2. Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 14 april 2023.

 3. Såddmedel för att skriva tvärvetenskaplig ansökan till valfri extern forskningsfinansiär. Sista ansökningsdag 26 maj 2023.

 4. Sök till Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU för projektperioden 2023-2024. Sista ansökningsdag 1 juni 2023.


Läs mer om hur och när du söker under respektive punkt nedan. Följ anvisningarna noggrant.

1. Skriv ett inspel om vad som bör inkluderas i Livsmedelsstrategin 2.0

SLU Future Food utlyser medel till forskare vid SLU som utifrån sitt kompetensområde vill skriva ett längre inspel och analys för vad som bör inkluderas i Livsmedelsstrategin 2.0.

SLU Future Food utlyser 10 000 kr till som mest tio forskare/forskargrupper som vill göra en kortare fördjupning.

Är du intresserad av att bidra, skicka din intresseanmälan till futurefood@slu.se senast den 22 mars. Vi kommer att löpande ta emot inkomna intresseanmälningar.

Analysen måste vara färdigställd senast den 28 april.

Några saker att tänka på gällande skrivuppdraget:

 • Skriv max 2-3 A4 sidor, (Times New Roman 12 p, enkelt radavstånd, normala marginaler).
 • Utgå ifrån ditt eget expertområde
 • Skriv på svenska
 • Texten ska vara förståelig för personer som inte är experter på ditt område
 • Det är viktigt att du diskuterar utifrån målsättningarna med en svensk livsmedelsstrategi, se En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet - Regeringen.se
 • Relatera till långsiktiga behov och utmaningar och lyft eventuella målkonflikter
 • Om du känner till några processer som är relevanta för området du beskriver de närmsta åren (t.ex. lagstiftning eller annat) – inkludera ett avsnitt/kort beskrivning om det.
 • Inkludera relevanta referenser (endast) där det är nödvändigt, t.ex. för att styrka ett påstående som är avgörande för resonemanget.

2. Såddmedel för projekt inom Food & Cities

Utlysningen görs i samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures.

Tre projekt beviljas 50 000 SEK vardera.

Sista ansökningsdag: 14 april 2023


Vad ger vi bidrag för?

Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem och stadsutveckling och hur dessa relationer påverkar omvandlingen till hållbara samhällen.

Vi ser gärna att ansökningarna rör sig inom området Food Planning, men det är inte obligatoriskt. Om vi får in många kvalitativt likvärdiga ansökningar, kommer vi dock prioritera ansökningar inom området Food Planning.

Läs mer om hur du söker och hitta ansökningsformulär på Food & Cities webbsida (på engelska)

 

3. Såddmedel för att skriva tvärvetenskaplig ansökan till en extern forskningsfinansiär

Utlysningen görs av SLU Future Food.

Sex projekt beviljas 50 000 SEK vardera.

Sista ansökningsdag: 26 maj 2023


Syfte med såddmedlen

Syftet med såddmedlen i denna utlysning är att stötta ansökningsarbetet för en tvärvetenskaplig ansökan till en valfri extern forskningsfinansiär.

Exempel på externa utlysningar som denna såddutlysning kan kopplas till är:

Det är dock upp till den sökande att föreslå en lämplig utlysning att koppla såddansökan till. Ansökningar till andra externa utlysningar än de som föreslagits ovan kan alltså vara aktuella.

Tänk på detta

Ansökningen ska vara kortfattad med beaktande av kriterierna nedan.

 • Ansökan om såddmedel från SLU Future Food görs i ett särskilt formulär senast 26 maj 2023 (se nedan). Vi beaktar inga ansökningshandlingar (t.ex. CV, publikationslistor eller liknande) utöver ansökningsformuläret.
 • Ett mottagningsbevis på att en ansökan har skickats in till den externa forskningsfinansiären ska skickas till SLU Future Food senast 26 maj 2023.
 • Huvudsökande för den externa ansökan, liksom för såddansökan, ska vara anställd vid SLU. Externa aktörer, akademiska eller icke-akademiska, får gärna delta i både planering och genomförande av projektet.
 • Projektet ska angripa en långsiktig hållbarhetsutmaning för livsmedelssystemet.
 • Projektet ska vara tvärvetenskapligt (se definition nedan). Beskriv varför de olika föreslagna kompetenserna är viktiga för projektet.
 • Ansökningar med ett svenskt, nordiskt eller EU-perspektiv, men gärna i relation till globala hållbarhetsutmaningar (miljömässiga, ekonomiska och sociala), prioriteras.

Vad kan du använda såddmedlen till?

I de fall SLU Future Food beviljar såddmedel, avgör den sökande själv hur medlen bäst används för att stödja ansökningsprocessen. Medlen får t.ex. användas för att ersätta arbetstid för sig själv eller medsökande, resekostnader eller andra utlägg i samband med ansökningsarbetet till den externa finansiären.

Hur och när ska ansökan skickas in?

Ansökan görs via detta formulär (pdf). Ladda ned formuläret, fyll i det utan att redigera formulärets egenskaper, spara sedan formuläret på din dator och bifoga det i ett mejl till futurefood@slu.se senast 26 maj 2023.

Ett mottagningsbevis på att en ansökan har skickats in till den externa forskningsfinansiären ska skickas till SLU Future Food senast 26 maj 2023. Sökandes namn och projekttitel ska framgå av mottagningsbeviset.

4. Sök till Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU

Utlysningen välkomnar två grupper om 5-7 forskare (max 12 totalt) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar.

Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning; djurhållning och dess relation till människor; mark för skogsbruk, livsmedelsproduktion, kolinlagring, eller biodiversitet; global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen på en allt mer urbaniserad planet. Temat kan vara fokuserat på vetenskapliga utmaningar i Sverige eller andra delar av världen.

Sista ansökningsdag: 1 juni 2023.

Läs mer och sök här.

Fakta:

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Vad menar vi med livsmedelssystem?

Med livsmedelssystem menar vi här alla processer och all infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska faktorer och sammanhang.