Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 06 september 2021

SLU Future Food utlyser vid särskilda tillfällen bidrag för projekt och aktiviteter som stärker samarbeten och kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

Aktuella utlysningar

Vi har inga aktuella utlysningar.

Aktuella utlysningar annonseras här, i informationsutskick och på SLU:s centrala sida om utlysningar och forskningsbidrag.

Fakta:

Vad vi ger bidrag till

Med våra bidrag vill vi stimulera och stärka tvärvetenskapliga forskningsidéer och samarbeten. Vi kan också bevilja särskilda bidrag som syftar till att forskning kommer till nytta i samhällsprocesser.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se