Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 30 juni 2022

SLU Future Food utlyser vid särskilda tillfällen bidrag för projekt och aktiviteter som stärker samarbeten och kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

Aktuella utlysningar

Vi har två aktuella utlysningar:

  1. Utlysning: Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLU:s Interdisciplinary Academy (IDA). Sista ansökningsdag 24 augusti 2022. Läs mer om hur du ansöker och ladda ned utlysningstext och formulär för intyg via knappen "Sök till IDA".
  2. SLU Future Food utlyser såddmedel till forskare vid SLU för ansökningar till Formas utlysning om livsmedelsberedskap. Mer information och ansökningsformulär finner du nedan.

Sök såddmedel för att skriva ansökan till Formas utlysning "Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider"

Bidragets storlek: Två ansökningar med en SLU-forskare som huvudsökande beviljas 50 000 kronor vardera.

Vad kan medlen användas till? Såddmedlen från SLU Future Food kan användas som stöd för att utveckla ansökan till Formas, t.ex. ersättning för arbetstid för att utforma ansökan, och/eller ersättning för kostnader i samband med möten mellan olika projektpartners för att utveckla ansökan till Formas.

Ansök via pdf-formuläret Future Food seedmoney_2022-Feb_fillable form.pdf  senast 8 september 2022. Skicka ifyllt formulär till futurefood@slu.se.

Observera att sista ansökningsdag till Formas utlysning är den 1 september och är skild från SLU Future Foods utlysning.

Fakta:

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Vad menar vi med livsmedelssystem?

Med livsmedelssystem menar vi här alla processer och all infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska faktorer och sammanhang.