Sök bidrag från SLU Future Food

Senast ändrad: 19 februari 2019
seed-money.jpg

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för ett hållbart livsmedelssystem. Den som söker bidraget måste vara knuten till SLU, men även personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter. Projekt och aktiviteter ska dock ha SLU som avsändare.

OBS! Vi tar inte emot fler ansökningar för tillfället. Håll utkik och återkom senare under våren.

Vi kan ge bidrag till:

 • Pilotprojekt
 • Förstudier
 • Synteser (som resulterar i vetenskaplig artikel/rapport)
 • Arbete med att skriva forskningsansökningar - såddpengar
 • Utveckling av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten
 • Insatser som stärker projekt, forskningssamarbeten eller forskningsområden (till exempel kommunikationsinsatser, resebidrag, bidrag för att anordna konferenser, workshops och seminarier m.m.)

Ansökningar kan göras löpande.

Se även SLU:s stora sida för utlysningar av forskningsbidrag, här hittar du länkar till sidor som listar externa och interna utlysningar av medel att söka för forskning. 

Bidrag till studenter

Studenter på grund och avancerad nivå på SLU kan söka medel hos SLU Future Food för tex deltagande på konferens eller resa. Maxbeloppet är 10 000 kr och man ansöker via vårt formulär (gröna knappen ovan). Inkludera syfte och budget i ansökan. Efter genomförd aktivitet redovisas utlägg med kvitto. Innan bidraget betalas ut vill vi ha en kort rapport som besvarar frågorna: Vad tar du med dig hem som berikar dina studier/ditt arbete? Vad lärde du dig? Vilka är dina reflektioner kring det du hörde presenteras? Vilka kontakter fick du och vad gav de dig?.

Kriterier som ska uppfyllas

Prefekt eller ämnesansvarig vid berörd institution ska kontaktas för att försäkra att projektet bidrar till att utveckla forskningen och/eller bidrar till medarbetares meritering eller lärares kompetensutveckling.

Personer som inte tillhör SLU får gärna inkluderas i projekt och aktiviteter men huvudsökanden måste alltid vara knuten till SLU och projekt och aktiviteter ska ha SLU som avsändare.

Bidrag för pilotrojekt, förstudier, synteser, samarbeten eller ansökningar

 • Projektledaren måste tillhöra SLU
 • Projektet/ansatsen ska angripa en långsiktig hållbarhetsutmaning för livsmedelssystemet
 • Vår definition av tvärvetenskap ska vara uppfylld (se nedan)
 • För bidrag till utveckling av tvärvetenskapliga samarbeten ska syftet med samarbetet beskrivas
 • För såddpengar krävs ett bevis på att ansökan har skickats in innan SLU Future Food betalar ut bidrag

En uppskattning av tid och kostnad ska bifogas.

Bidrag för resor, kommunikationsinsatser, anordnande av konferenser, workshops och seminarier

 • Bidraget ska gå till anställda/verksamhet vid SLU
 • Aktiviteten ska adressera en långsiktig hållbarhetsutmaning för livsmedelssystemet
 • Aktiviteten ska öka eller bredda kunskap om framtida hållbarhetsutmaningar för livsmedelssystemet, tvärvetenskap och systemtänkande, enskilt eller i kombination
 • SLU:s kompetens ska synliggöras internt och/eller externt
 • För kommunikationsinsats ska målgrupp och insatsens art beskrivas kortfattat
 • För anordnande av konferens, workshop eller seminarium ska programidé bifogas

En uppskattning av tid och kostnad ska bifogas.

Som motprestation för ett bidrag till resa eller deltagande i konferens krävs en rapport efteråt som besvarar frågorna: Vad tar du med dig hem som berikar ditt arbete? Vad lärde du dig? Vilka är dina reflektioner kring det du hörde presenteras? Vilka kontakter fick du och vad gav de dig?

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se