Blanksjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Blanksjön har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Blanksjön:

 • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
 • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).
 • Kvicksilver i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Metaller i fisk finns i databasen för miljögifter i biota (IVL).
 • Vattenvegetation har inventerats (SLU).
 • Temperaturdata i sjön kan fås via förfrågan (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Blanksjön

EU_CD SE623175-146111, län K (Blekinge län)

Sjönummer 623145-146111, h.ö.h. 39 m, Flodområde 83, Viaredsån

Den första kalkningen genomfördes 1981.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,185
Vattenytans area (km2) 0,185
Vattenvolym (Mm3) 0,84
Volym epilimnion (0-6 m) (%) 27
Maximalt djup (m) 16,7
Medeldjup (m) 4,52
Mediandjup, D50 (m) 11,1
Total strandlinjelängd (km) 5,58
Strandflikighet (%) 169
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 72

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

 • Tillrinningsområdets areal (km2): 1,18
 • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 5,7
 • Teor. vattenomsättningstid (år): 3,7

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

Avrinningsområdets marktäcke. Karta. 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Lövskog  17.3  13
  Skog barr- och blandskog  81  61.1
  Annan öppen mark  7.7  5.8
  Åkermark  2.2  1.7
  Brunmyr skogsklädd  0.2  0.2
  Brunmyr öppen  1.4  1.1
  Hygge  2.7  2
  Vatten  20.2  15.2
  Total yta / andel klassat  132.6  100

Vattendragslängder

 • Minde diken etc: 1.099 km
 • Bäckar: 0 km
 • Åar: 0 km

Totalt: 1.099 km