Nässjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Nässjön har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Nässjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Nässjön

EU_CD SE634180-133441, län O (Västra Götalands län)

Sjönummer 634180-133441, h.ö.h. 140 m, Flodområde 103, Ätran (Fegen)

Den första kalkningen genomfördes 1984 (1972).

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,565
Vattenytans area (km2) 0,562
Vattenvolym (Mm3) 1,95
Volym epilimnion (0-6m) (%) 62
Maximalt djup (m) 11,3
Medeldjup (m) 3,5
Mediandjup, D50 (m) 5,0
Total strandlinjelängd (km) 5,58
Strandflikighet (%) 209
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 82

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 3,14
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 20
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,9

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  181.8  52.4
  Brunmyr skogsklädd  50.8  14.7
  Annan öppen mark  5.2  1.5
  Hygge  25.9  7.5
  Åkermark  1.1  0.3
  Vatten  71.5  20.6
  Brunmyr öppen  10.3  3
  Total yta / andel klassat  346.7  100

Vattendragslängder

  • Minde diken etc: 6.092 km
  • Bäckar: 0 km
  • Åar: 0 km
  • Totalt 6.092 km