Ejgdesjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Ejgdesjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Ejgdesjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Ejgdesjön

EU_CD SE653737-125017, län O (Västra Götalands län).

Sjönummer 653737-125017, h.ö.h. 143,4 m, Flodområde 111, Strömsån.

Den första kalkningen genomfördes 1974.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 0,861
Vattenytans area (km2) 0,855
Vattenvolym (Mm3) 6,03
Volym epilimnion (0-8 m) (%) 66
Maximalt djup (m) 28,6
Medeldjup (m) 7,0
Mediandjup, D50 (m) 5,0
Total strandlinjelängd (km) 8,12
Strandflikighet (%) 248
Total bottenareal (km2) 0,873
Bottenareal i epilimnion (%) 70

 * Ekolodad 1997, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format.

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2) 3,60
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 21,0
Teor. vattenomsättningstid (år) 2,0

Dämd, men vattenföringen ej reglerad.

Markanvändning

Markanvändningsstatistik 

  Marktyp  ha  procent
  Berg i dagen i skog  93,7  21
  Skog barr- och blandskog  185,2  41,5
  Annan öppen mark  2,9  0,7
  Berg i dagen öppen mark  3,2  0,7
  Hygge  8,1  1,8
  Brunmyr skogsklädd  14,7  3,3
  Brunmyr öppen  22,3  5
  Öppen yta utan skogskontur  0,2  0
  Vatten  113,3  25,4
  Åkermark  2,4  0,5
  Total yta / andel klassat  446,1  100

Vattendragslängder

Mindre diken etc  0,564 km
Bäckar 0 km
Åar 0 km
Totalt 0,564 km