Gyslättasjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Gyslättasjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Gyslättasjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Gyslättasjön

EU_ID SE633209-141991, län G (Kronobergs län)

Sjönummer 633209-141991, h.ö.h. 226 m, Flodområde 98, Lagan

Den första kalkningen genomfördes 1985.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Provtagningsplatser på djupkarta.

Sjöbassäng och vatten, Gyslättasjön

Storlek och form*:

Total area (km2) 0,325
Vattenytans area (km2) 0,323
Vattenvolym (Mm3) 0,91
Volym epilimnion (0-5 m) (%) 90
Maximalt djup (m) 9,8
Medeldjup (m) 2,8
Mediandjup, D50 (m) 2,5
Total strandlinjelängd (km) 3,81
Strandflikighet (%) 189
Total bottenareal (km2) 0,324
Bottenareal i epilimnion (%) 88

* Ekolodad 1997, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Hypsografisk kurva för sjön. Diagram.

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format.

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2) 2,8
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 9,0
Teor. vattenomsättningstid (år) 1,0

Dämd, vattenföringen tillfälligt påverkad

Omgivning

Avrinningsområdets marktäcke. Karta.

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  226,4  70,4
  Sankmark normal/svårframkomlig  42,3  13,2
  Vatten  33  10,3
  Öppen mark  19,8  6,2
  Total yta / andel klassat  321,3  100

Vattendrag saknas