Stora Härsjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Stora Härsjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metod-information.

Följande mätdata finns för Stora Härsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Stora Härsjön

EU_CD SE640364-129240, län O (Västra Götalands län).

Sjönummer 640364–129240, h.ö.h. 89 m, Flodområde 108, Göta älv, Mölndalsån.

Den första kalkningen genomfördes 1977.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area: 2,569 km2
Vattenytans area: 2,638 km2
Vattenvolym: 36,2 Mm3
Volym epilimnion 0-13 m: 65 %
Maximalt djup: 42,0 m
Medeldjup: 14,1 m
Mediandjup, D50: 11,2 m
Total strandlinjelängd: 18,8 km
Strandflikighet: 331 %
Total bottenareal: 2,592 km2
Bottenareal i epilimnion: 56 %

 * Ekolodad 1998, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format.

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal: 22,7 km2
Arealspecifik avrinning: 19,0 l/(km2, s)
Teor. vattenomsättningstid: 2,4 år

Vattenföringen reglerad genom dämning

Markanvändning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  1542,2  61,1
  Brunmyr skogsklädd   152,5  6
  Brunmyr öppen    47,8  1,9
  Annan öppen mark    52,2  2,1
  Åkermark    21,6  0,9
  Hygge   108,1  4,3
  Öppen yta utan skogskontur  0  0
  Vatten  580,7  23
  Blåmyr öppen  1,3  0,1
  Fritidsbebyggelse  19,7  0,8
  Total yta / andel klassat  2526  100

 

Vattendragslängder

Mindre diken etc
12,994
km
Bäckar
2,264
km
Åar
0
km
Totalt
15,258
km