Uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige

Senast ändrad: 04 april 2024

Publ. 2011. Nationellt centrum för djurvälfärd anser att utsättning av vargar från djurparker och/eller det vilda är att betraktas som forskning med försöksdjur och ska underställas en djurförsöksetisk nämnd om/när detta ska ske. Utsättningen är att betraktas som ett djurförsök och påverkan på djuren överstiger det som kan sägas motsvara ”ett nålstick” och har betydelse för djurens skydd och välfärd. Djurförsök ska godkännas ur etisk synpunkt och försöket ska vägas i betydelse mot lidandet för djuret. En ansökan får godkännas om den är ”angelägen” från allmän synpunkt” och om syftet inte kan uppnås med andra metoder. Regler för försöksdjur gäller även vilda djur, om dessa används i forsknings- och försökssammanhang. Genomgång av gällande lagstiftning (Svensk- som EU - lagstiftning) för detta ställningstagande redovisas. Internationell forskningen visar att av 13 försök att överföra vargvalpar till det vilda så överlever ungefär en valp. Den djurskyddsmässiga aspekten har inte ingått i frågeställningen och inte heller frågan om huruvida vargvalpar uppnår alfastatus. Det senare är en förutsättning för en genetisk breddning av populationen. Även i studier där ”cross - fostring” anses som lyckad har flera valpar avlidit/dödats. Som Nationellt centrum för djurvälfärd ser det torde det vara bättre och framgångsrikare att underlätta den spontana invandringen.

Sjöqvist, M., Stéen, M. 2011. Kommentar till: Uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige (Regeringsbeslut 1:9)  


Kontaktinformation