Om fjärils- och humleinventeringen

Senast ändrad: 15 maj 2024

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inventerar sedan 2006 fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. 

Fjärils- och humleinventeringen är förlagd till avdelningen för Landskapsanalys vid institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå och ingår i program Jordbrukslandskap.

Inom uppdraget samlas data in genom årliga fältinventeringar. Denna information används sedan för att analysera tillstånd och förändringar i kvalitet hos ängar och betesmarker i det svenska odlingslandskapet. Detta är en del av Jordbruksverkets uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Även effekter av styrmedel inom Landsbygdsprogrammet och EU:s gemensamma jordbrukspolitik utvärderas. Vår data används också inom forskning, både vid SLU och andra universitet.

Förutom fjärilar och humlor ingår även momentet växter och vegetation i övervakningsprogrammet. Denna inventering görs i provytor i samma ängs- och betesmarker som fjärils- och humleinventering. Denna del utfördes under de två första inventeringsvarven (2006-2015) via NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Sedan 2016 samordnas denna del med den regionala miljöövervakningen som bedrivs vid institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala och metodiken har anpassats till denna inventering.

Är du intresserad av att ta del av data från fjärils- och humleinventeringen? Kontakta då programchef Saskia Sandring, se kontaktuppgifter nedan.