Detta gör vi inom program Jordbrukslandskap

Senast ändrad: 04 februari 2021
Hästar. Foto

Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet.

Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv på nationell och regional nivå. Programmet bidrar också med underlag för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik och internationell rapportering när det gäller förändringar i landskapets struktur, miljöpåverkan och biologisk mångfald.

Övervakning av jordbrukslandskapet

Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)

Det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) övervakar biotoper, markanvändning, naturvärden och landskapets struktur, i alla naturtyper i hela landet. Där ingår fjäll, skog, våtmarker, jordbrukslandskap och bebyggda miljöer, men även vattendrag och stränder.

Kontakt: Henrik Hedenås, tel. 090-786 86 41

Läs om Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)

Regional miljöövervakning i landskapsrutor (Remiil)

I den regionala miljöövervakningen Remiil ingår kartering och fältinventering av gräsmarker, våtmarker och småbiotoper vid åkermark. Resultaten från övervakningen fungerar som underlag för att utvärdera grön infrastruktur, jordbrukslandskapets variation, styrmedel och mänsklig påverkan.

Kontakt: Merit KindströmAssar Lundin och Anders Glimskär

Läs om regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker (Remiil)

Miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator

SLU utför miljöövervakning av naturvärden i ängsliknande vegetation i kraftledningsgator, som förvaltas av Svenska kraftnät. Miljöövervakningen sker över hela landet och ger underlag för att utvärdera röjningsåtgärder. Inventeringen är ett komplement till Svenska kraftnäts egna naturvärdesinventeringar.

Kontakt: Anders Glimskär, tel. 018-67 22 20, 076-821 96

Läs om miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator

Biogeografisk uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper

Som underlag för uppföljning av EU:s Art- och habitatdirektiv följs ett antal naturtyper med sparsam eller ojämn utbredning. Här ingår bland annat alvar, karsthällmarker, hällmarkstorrängar samt svämängar vid större vattendrag. Uppföljningen sker genom flygbildstolkning och fältinventering.

Kontakt: Anders Glimskär, tel. 018-67 22 20, 076-821 96

Läs om uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper

Biogeografisk uppföljning av mindre vattendrag

SLU följer upp ekologisk status i skyddsvärda mindre vattendrag i hela landet nedanför fjällen. Karteringen omfattar bland annat hydromorfologiska strukturer, död ved och vandringshinder. Detta är ett komplement till länsstyrelsernas biotopkartering av vattendrag.

Kontakt: Anders Glimskär, tel. 018-67 22 20, 076-821 96

Läs om uppföljning av naturtypen mindre vattendrag

Kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker – fjärilar och humlor

I ett stickprov av ängs- och betesmarksobjekt från TUVA-databasen inventeras fjärilar och humlor längs transekter. Dessa artgrupper är viktiga indikatorer eftersom de påverkas tydligt av hävden, vegetationens struktur och av det omgivande landskapet.

Kontakt: Erik Cronvall, tel. 090-786 86 24, 070-780 26 46

Läs om kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker – fjärilar och humlor

Kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker – växter och vegetation

Naturvärden, som är beroende av hävd och speciella vegetationsstrukturer, följs upp i provytor i ett stickprov av ängs- och betesmarksobjekt från Jordbruksverkets databas TUVA. Resultaten används bland annat för uppföljning av miljökvalitetsmål och effekter av miljöersättning.

Kontakt: Anders Glimskär, tel. 018-67 22 20, 076-821 96 70

Läs om kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker – växter och vegetation

Övervakning av åkermarkens tillstånd

Mark- och grödoinventeringen

Undersökning av markens tillstånd och grödans kvalitet. Genomförs vart tionde år i 2000 provpunkter på svensk åkermark.

Kontakt:
Johanna Wetterlind (huvudansvarig Mark- och grödoinventeringen), tel. 0511-67112

Carin Sjöstedt, tel. 018-67 34 57

Läs om mark- och grödoinventeringen

Markpackningsprogrammet

Undersökning av hur odlingen påverkar åkermarkens fysikaliska egenskaper. En jord som är packad ger lägre produktion och har en ökad risk för läckage av växtnäringsämnen.

Kontakt: Ararso Etana, tel. 018-67 12 59

Läs om markpackningsprogrammet

Övergripande synteser och utvärderingar

Programmet har deltagit i flera övergripande synteser och utvärderingar. Några exempel:

  • Översikt och behovsanalys för miljöövervakning i jordbrukslandskapet, vilket bland annat resulterat i förslag på nya övervakningssystem för åkermark.
  • Utredningar av användbarheten av tillgängliga miljöövervakningsdata, till exempel från Artportalen och NILS, vilket bland annat lett till initiering av nya forskningsprojekt.
  • Utredning om miljöersättningar i andra länder och möjligheter till förbättringar av det svenska miljöersättningssystemet.
  • Utredningar om grön infrastruktur för gräsmarker vilket resulterat i kompletteringar i befintliga miljöövervakningsprogram, men även initiering av forskningsprogram.

Fakta:

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Svenska kraftnät är med och finansierar verksamheten inom program Jordbrukslandskap.