Mer om projektansökan

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Inom SLU Partnerskap Alnarp genomförs forskningsprojekt i samverkan mellan akademi och näringsliv. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Ansökan görs i samverkan mellan medarbetare på Alnarp och våra partners.

Hur går ansökan till?

Innan du ansöker är det bra om du diskuterat din idé med verksamhetsledare och/eller ämnesgruppskoordinator för att se om den ligger i linje med syftet med projektmedlen. Då får du råd om vilken ämnesgrupp som bör bereda din ansökan och du kan även få råd om relevanta samarbeten.

 1. Är det första gången som du söker? Börja med att läsa om partnerskapsprojekt på den här sidan.
 2. Förbered din ansökan med gedigen projektbeskrivning, plan för kommunikation och resultatspridning samt budget.
 3. Ansökan görs i elektroniskt formulär. Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på spara-knappen längst ner i formuläret.
 4. Signering av ansökan av den sökande och prefekt sker med elektronisk signering via EduSignskicka ansökan i PDF-format till partnerskapalnarp@slu.se.   
 5. Inkomna ansökningar bereds i respektive ämnesgrupper. Beslut fattas i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Ansökningar om finansiering för seminarier och examensarbeten

Vill du ansöka om finansiering för att arrangera ett seminarium, mötesplats eller examensprojekt kan du göra det löpande under året. Läs mer på: Ansökningar till seminarier/workshops

Vad kan finansieras?

Vanligtvis finansieras projekt med 100-200 tkr per år under 1-2 år från SLU Partnerskap Alnarp och med minst motsvarande belopp från partners. Maximalt belopp som kan beviljas är 275 tkr per år under tre år vilket gäller t ex industridoktorander.

Partners medfinansiering består av faktiskt finansiering eller av in kind i form av arbetstid, analyskostnader, hyra av utrustning etc.

Vad finansieras inte?

Uppdragsforskning kan inte finansieras genom SLU Partnerskap Alnarp eftersom de kräver full kostnadstäckning.

Utveckling av specifika produkter finansieras inte, med undantag för projekt som omfattar tidiga utvecklingsskeden där generell nytta finns för akademi och bransch. För projekt som ligger nära produktutveckling ställs större krav på medfinansiering i form av kontanta medel från partnersföretag.

För medarbetare på LTV-fakulteten gäller att för längre resor, exempelvis till internationella konferenser, hänvisas till LTV-fakultetens stipendiefonder där det är möjligt.

Vem kan söka?

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) ansöker om projektmedel. Ansökningar görs i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.   

Avtal med medfinansiärer

Huvudsökande ska färdigställa ett undertecknat avtal mellan projektets finansiärer där samtliga intygar att man ställer medel, personella resurser etc. till förfogande så som framgår av ansökan.

Avtalet har en viktig funktion som underlag för att bekräfta åtaganden från projektparterna där t ex fakturering från institutioner till partner kan ingå vilket ställer krav på att belopp och faktureringstidpunkter framgår tydligt av avtalet.

Avtalet ska signeras med EduSign av huvudsökande, prefekt och ordförande styrgrupp för SLU Partnerskap Alnarp. Extern partner bekräftar godkänt avtal via e-post till huvudsökande som bifogar mejlbekräftelse.

Signerat och godkänt avtal skickas till SLU Partnerskap Alnarp senast tre månader efter beslut om beviljning av medel.

Huvudsökande ska informera sin institutions ekonomistöd om beviljat projekt samt lämna en kopia av ovanstående avtal. Med avtalet som grund kan institutionen lägga upp ett projektnummer i ekonomisystemet där projektets kostnader bokförs.

Beträffande vissa medfinansiärer så som andra forskningsfinansärer, exempelvis SLF, Region Skånes miljöfond, Jordbruksverket och Lantmännens forskningsstiftelse räcker det med en kopia av deras beslutsprotokoll.

När kan man söka?

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas sedan i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Vad ska projektbeskrivningen innehålla?

Projektbeskrivningen läggs som en bilaga till ansökan och ska inkludera: 

 • Bakgrundsbeskrivning
 • Syfte/mål
 • Metodik/Hypotes
 • Plan för genomförande
 • Plan för nyttiggörande och kommunikation av projektets resultat

Sammanfattningen i formuläret är viktig och bör ge en god bild av frågeställning, projektmål och genomförande.

Du ska ange om projektet ingår som en del i en större ansökan.

Kommunikationsplan

Beskriv hur resultaten ska komma till nytta hos partner, spridas till branschen och omvärlden samt eventuellt användas inom utbildningarna.

 • Vilka kanaler/medier ska ni använda för att nå era målgrupper och sprida projektresultatet?
 • Ange om projektet förväntas leda till vetenskaplig publicering.
 • Vid tydliga och konkreta resultat som är användbara för avnämare är det önskvärt att faktablad framtas.

SLU Partnerskap Alnarp hjälper gärna till att tex dela bilder med beskrivningar som passar för sociala medier och nyhetsbrev, filmer artiklar eller liknande. Fråga oss gärna om vi vill komma på besök när projektet har något att visa upp! Observera att av tillgänglighetsskäl kan vi inte publicera dokumentation i form av icke tillgänglighetsanpassade presentationer eller otextad film.

När projekten innehåller aktiviteter bör partnerskapet meddelas så snart det går för att informera i kalender och nyhetsbrev.

Hur gör jag budgeten?

Sökande ska ange om projektet eventuellt ingår som en del i en större ansökan. Medel som finns eller söks från annan finansiär ska tydligt redovisas. 

Kostnad för arbetstid anges i ansökningsblanketten som antal timmar multiplicerat med timkostnad inklusive LKP och all OH, för respektive sökande. Framräkning av timkostnad kan göras i mallen ”Beräkning av timkostnad”.

 1. Ange Finansiering från partnerföretag, värdet (pengar eller arbetsinsats omräknat i kronor) 
 2. Ange Övrig finansiering och vem finansiären är.
 3. Ange Kostnader för personal, ange person och kostnad (antal timmar x total timkostnad inkl. OH)
 4. Ange Övriga kostnader per år (material, resor etc)

Du ska söka medel från SLU Partnerskap Alnarp för det beloppet av kostnaderna som inte täcks av övrig finansiering och finansiering för partnerföretag. Balansen ska vara noll vid beräkning i formuläret.

Undantag vid medfinansiering av projekt

För ansökningar med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) som medfinansiär gäller att från SLU Partnerskap Alnarp kan sökas högst 35 % av SLF:s finansiering, samt att det finns ytterligare en partner som är aktiv i projektet. Om exempelvis SLF beviljar 500 000 i ett projekt som enda finansiär kan SLU Partnerskap Alnarp ej bevilja medel, men om det dessutom finns ytterligare en aktiv medlem i SLU Partnerskap Alnarp som stödjer projektet med exempelvis 100 000 kr kan (500 000 * 35%) + (100 000 * 100%) = 275 000 maximalt beviljas från SLU Partnerskap Alnarp.

När medfinansieringen kommer från Jordbruksverket, Region Skånes Miljövårdsfond och Landsbygdsprogrammet, krävs ytterligare en partner som deltar aktivt i projektet.

Erik E:son Wiklands donationsfond

Enligt givarens vilja ska donationsfonden utnyttjas för att genom tillämpad forskning, försöksverksamhet och information främja i första hand frukt- och bärodling i södra Sverige. Den sökande gör en komplett ansökan som lämnas till SLU Partnerskap Alnarp för handläggning och beslut enligt ordinarie ordning. Medel ur denna donationsfond ersätter vare sig näringens del eller SLU:s (statsanslag) del i finansieringen utan ska utgöra ett tredje ben och därmed möjliggöra ett högre utbyte av projekten. Donationsmedlen ska ses som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för prioriterade projekt att uppfylla både kraven på vetenskaplig kvalitet och praktisk tillämpbarhet. 

Det finns även en möjlighet för SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp att bevilja medel ur Erik E:son Wiklands donationsfond till sådan tillämpad forskning som är långsiktig, t ex sortförsök med bärbuskar och fruktträd som sträcker sig över en period av 5-10 år, utan krav på motfinansiering från näringen. Praktiskt går ansökan till så att under ”Övriga finansiärer” anges Erik E:son Wiklands donationsfond tillsammans med sökt belopp ur denna donationsfond.

Förlängning av projekt

Om projekt inte kan slutredovisas enligt den ursprungliga tidsplanen, kontakta Håkan Schroeder per e-post med begäran om förlängd tid och ange skälet till förseningen. Förlängd tid för slutredovisning kan beviljas och noteras i databasen.

Utbetalning av beviljade medel vid LTV-fakulteten

Vid projekt rörande LTV-fakulteten ska projektets kontering vid respektive institution meddelas SLU Partnerskap Alnarps kansli så snart detta är upplagt.

När projektavtalet inkommit betalas det totala beviljade beloppet ut till det av institutionen upplagda projektnumret.

Treåriga projekt

SLU Partnerskap Alnarp beviljar normalt medel för högst två år i taget. I treåriga projekt ombeds sökanden inkomma med en delrapport för de första två åren, samt en ansökan för det tredje året. I delrapporten väntas följande framgå:

 • en kort beskrivning av projektets genomförande och resultat hittills
 • eventuella avvikelser från projektplanen
 • ekonomisk redovisning av de första två åren

Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53