Mer om examensarbeten

Senast ändrad: 18 september 2023

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp.

Examensarbeten i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp ger ömsesidig nytta:

  • Partners får vetenskapligt stöd för att problemlösning
  • För studenten underlättas etablering på arbetsmarknaden
  • SLU:s handledare och examinator får inblick i aktuella frågeställningar hos näringsliv och samhällsaktörer

Examensarbetena motsvarar 7 - 20 veckors heltidsstudier och utförs av en student eller två tillsammans. Medlen söks av handledaren, ansökningar kan inlämnas när som helst under året och behandlas vanligen inom en månad.

Medel kan sökas för kostnader i samband med examensarbeten, exempelvis för försök, analyser och resor.

Är du handledare för en student som vill göra ett examensarbete inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp? Läs mer om ansökan av medel.

Examensarbeten 2022

Adjei, Linda,2022.Synergies of nutrient fractions for fertilization in agriculture. 

Axel Tullgren & Elias Hüllert Åkesson, 2022. Industriäppelproduktion – Nya metoder för att effektivisera svensk odling.

Binti Hanifah, Nurul Atilia Shafienaz, 2022. Exploring growth promoting activity of rhizobacteria : insights into the molecular mechanisms underlying PGPR-plant interactions.

Faxhag Raymond, Glenn, 2022. Skador på kultur- och fornlämningar i samband med föryngringsavverkning : med fokus på oregistrerade lämningar. 

Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. 

Hagbard, Louise, 2022. Biochar and Hemp as Peat Substituents in Horticultural Substrates and Their Effects on Presence of Microbiota. 

Johansson, Karin and Molund, Mathilda, 2022. Tidiga resultat från ett föryngringsförsök med stora inverser - för ökad överlevnad och minskad viltbetning

Joy Hill, 2022. Wool you look at that? - Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time.

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. 

Nilsson, Malin, 2022. Biochar and hemp as peat substitutes in organic growing media : effects on nutrient availability and nutrient uptake. 

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. 

Noyce, Carl, 2022. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations.

Stephan, Ludwig Peter, 2022. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture

Zettergren, Patrik, 2022. Nordic sea vegetables as a future edible crop : is it sustainable and safe?

Tidigare genomförda examensarbeten

Jenny Olofsson, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden – i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor 

Arnér, Jenny, 2021. Searching for a sensory vocabulary for Swedish vegetables : an exploratory study of the flavour and aroma characteristics of carrot, cabbage and onion

Bergkvist, John (2021) Growth and timber quality evaluation of 33 European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a site in Southern Sweden.

Omer Hafeez Malik (2020) Urban Farming: Production comparison of Basil and Oak Leaf lettuce in two hydroponic growing systems.

Weimers, Kristina, 2020. Nutrient dynamics in pak choi cultivation fertilized with biogas digestate – effects of non-nutrient digestate elements and amendment with mineral nutrients.

Arlauskas, Mikas, 2020.Differences in aluminum tolerance of populus genotypes : development of methodology for identification of poplar genotypes suitable for acidic forest land.

Isaksson, Joakim, Conservation Management in Riparian Zones 

Joubin Mirza,Nitrogen and Phosphorus Analysis in Field Cultivation of Pak choi

Pernilla Jansson EdströmerStrukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor 

Ewa Zuzanna JastrzebskaPoplar for biodiversity?

Josefine LundbladEstimation of flowering potential and growth pattern on everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Favori 

Kristjan TällAccuracy of mobile forest inventory application KatamTM Forest : evaluation of accuracy in different forest types and comparison to conventional inventory methods

Erik Kügler, Screening assays for assessing resistance of European larch to larch canker disease 

Madeleine NilssonSockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53