Om oss

Senast ändrad: 05 mars 2021

Fakultetsgemensamma områden

SLU Plattform odlingssystem är en av de tre fakultetsgemensamma ämnesområden Rektor beslutat inrätta 1 januari 2014. De andra två är SLU Plattform växtförädling och SLU Plattform växtskydd.

Produktion av jordbruks- och trädgårdsgrödor och träd är ett viktigt och självklart ämne vid ett lantbruksuniversitet. Detta inte minst på grund av behovet inom utbildning inom agronom- och lantmästarprogrammen, hortonom- och trädgårdsingenjörsprogrammen respektive jägmästar- och skogsmästarprogrammen.

SLU Plattform odlingssystem har som mål att verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtodlingssystem gentemot omvärlden. I plattformen medverkar fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

En kommitté med två ledamöter från varje fakultet leder samordningsarbetet.

Kommittén för odlingssystem har till uppgift att:

  • Verka för en intern samordning av SLU:s resurser och insatser inom jord- och trädgårdsbrukets växtodlingssystem och skogsskötselfrågor (samordningen ska omfatta grundutbildning, infrastruktur och samverkan)
  • Verka för att kraftfullt stärka SLU:s profil inom jord- och trädgårdsbrukets växtodlingssystem och skogsskötsel gentemot omvärlden.

Kommitté Plattform odlingssystem

Göran Bergkvist, ordförande, NJ
Erik Steen Jensen, vice ordförande, LTV
Charlotta Erefur, S
Ingrid Öborn, NJ
Lars Mogren, LTV
Magnus Löf, S

Forskare knutna till Plattform odlingssystem

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Biträdande universitetslektor i odlingssystemsekologi, inklusive diversifiering, multifunktion och hållbar förvaltning av markens ekosystemtjänster. Institutionen för biosystem och teknologi.
Kontakt: 040-41 51 29 eller linda.maria.martensson@slu.se

Emma Holmström
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
Kontakt: 040-415114 eller emma.holmstrom@slu.se

Marcos Lana
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi
Kontakt: 018 - 672880 eller marcos.lana@slu.se

Pierre Chopin
Postdok vid Institutionen för växtproduktionsekologi
Kontakt: pierre.chopin@slu.se

Publikationer från Plattform odlingssystem

2017: Cropping system research. A framework based on a literature review. (på engelska). Author: Henrik Eckersten

2016: A comparing study of conventional and organic cropping
systems on Swedish arable farms. Author: Danira Behaderovic

2015: The SLU road map for cropping/forestry system research (på engelska)

Sidansvarig: lisa.beste@slu.se