Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Senast ändrad: 22 februari 2023
En kvinna på väg in genom dörren till rummet "Skogpaus". Foto.

Idag är alla överens om att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa, men när städer förtätas minskar möjligheterna att vistas i gröna stadsmiljöer. I Sverige med våra långa vintrar tillbringar vi ca 85 % av tiden inomhus eller i bil. Här undersöker vi hur inomhusmiljöer med grönska kopplat till syn, hörsel och lukt kan bidrar till positiva hälsoeffekter.

Upp emot 85 % av tiden tillbringas inomhus eller i bil trots att det råder konsensus kring att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa. Dessutom är tiden för att röra sig i grönytorna väldigt begränsad i ett land som Sverige med sen vår, tidig höst och lång vinter. En väg framåt då utomhusmiljöerna är begränsade i våra allt mer förtätade städer är att skapa gröna rum på arbetsplatser eller i väntrum på sjukhus med liknande återhämtning som i utomhusmiljöer. Det är förvånansvärt få studier som visar på vikten av grönska för ökat välbefinnande inomhus med miljöer som är mer än en grön vägg av exotiska växter. De flesta studier kopplar till luft och partikelförbättringar, men inte psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Ute på arbetsplatser syns allt oftare enskilda gröna väggar med växter. Dock finns det ytterst få studier på hur rum fyllda med växter eller virtuella rum där en individ kan "vara i en skog" bidrar till välmående på arbetsplatser. Projektet är tänkt att ge ökad kunskap hur man kan kombinera multisensoriska upplevelser av syn, ljud och eventuellt lukt i rehabiliteringsrum på arbetsplatser eller i väntrum på sjukhus.

Skogspaus - ett samarbete mellan Helsingborgs kommun och SLU

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Sveriges Lantbruksuniversitet, där vi testar om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog. I stadsbyggnadsförvaltningens entréhall, står detta fristående rum som skall efterlikna en skog. I rummet finns en special designad träbänk att sitta på (byggd av Uppsala kommuns snickeri), där en deltagare kan ta sig en mikropaus under dagen, se film på en skog, höra ljudet av fåglar och känna doften av trä. Efter vistelsen i rummet beskriver hen sina upplevelser i en enkät. Några enstaka deltagare kommer ha på sig utrustning som mäter puls och hudkonduktans för att uppskatta eventuell stressreducering under flera dagar. Mätningarna genomförs i samarbete med SLU Multisensoriskt utelaboratorium, Sensola. Initialt är testen endast inomhus, men kommer även att appliceras utomhus.

Det övergripande målet är att visa upp inomhusrummet samt designade utomhusrum för rehabilitering under H22 mässan H 2022 Expo city. Initialt finansierades projektet av SLU Future One Health, men har nu fått fortsatt finansiering av Tankesmedjan Movium vid SLU.

Tre bilder i ett collage som visar hur rummet "Skogspaus" ser ut, med en träbänk, några björkstammar och en bildskärm. Foto.

Bildtext: I stadsbyggnadsförvaltningens entréhall i Helsingborg står detta fristående rum som skall efterlikna en skog. I rummet finns en special designad träbänk att sitta på, där en respondent kan ta sig en mikropaus under dagen, se film på en skog, höra ljudet av fåglar och känna doften av trä. Efter vistelsen i rummet beskriver respondenten sina upplevelser i en enkät. Foto: Anna Kowalik Tidblad.

Medverkande i projektet

  • Ansvarig projektledare SLU: Docent Marcus Hedblom från institutionen Stad och Land. Marcus forskar och undervisar om kopplingen mellan människa och natur.
  • Ansvarig projektledare Helsingborg stad: Anna Kowalik Tidblad.
  • Koordinator för Multisensoriska utomhuslabbet Sensola på SLU: Postdoktor Gunnar Cerwén.  
  • Övrig forskare: Professor emeritus Bengt Gunnarsson från Göteborgs Universitet. Bengt forskar inom ekologi och koppling till människors relation till naturen. 
  • Övrig forskare: Docent Johan Lundström från Karolinska Institutet. Johan forskar inom området neuropsykologi. 

Fakta:

Projektet, som påbörjades 2019 och pågick ett år, finansierades av SLU Future One Health (då Framtidens djur, natur och hälsa), som stöder framtidsinriktad tvärvetenskaplig forskning inom One Health - god hälsa och välfärd för människor och djur i hållbara ekosystem. Nu fortgår projektet tack vara medel från Tankesmedjan Movium SLU.

Läs mer om SLU Future One Health, aktuella forskningsprojekt och kommande utlysningar.