Vårt uppdrag

Senast ändrad: 04 januari 2023

SLU Future One Health inriktar sin verksamhet på att stimulera och stödja One Health-forskningen vid SLU och på så sätt bidra till en hållbar framtid med tryggad hälsa för djur och människor och med hög djurvälfärd.

Vision och syfte 

SLU:s vision: SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. 

SLU Future One Health är en strategisk forskningsplattform som bidrar till SLU:s vision genom att stärka universitetets arbete för en omställning till ett hållbart samhälle. Plattformen gör detta med fokus på god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. 

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle inom One Health, bidrar den tvärvetenskapliga forskningsplattformen SLU Future One Health till utveckling av ett hållbart samhälle med tryggad hälsa för djur och människorForskningsplattformen samlar aktörer, sprider viktig kunskap och genererar vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till olika samhällsaktörer.  

Mål 

SLU Future One Health har som mål att vara en ansedd plattform för tvärvetenskaplig forskning inom områdetoch en självklar kontaktpunkt internt och externtPerspektivet ”en hälsa”, One Health, är centralt för de frågeställningar som plattformen arbetar med, dvs spridning av smittor och antimikrobiell resistens mellan djur, människor och miljö, utveckling av livsstilssjukdomar och komparativ medicin samt djurs och naturs betydelse för människans hälsa. Plattformens målsättning är att bidra till att: 

  • SLU:s samlade kompetens inom området ger avtryck i nationellt policy-skapande (science for policy),  
  • SLU är aktivt i samhällsdebatten och att SLU uppfattas som lättillgängligt för relevanta samhällsaktörer, 
  • SLU:s bredd av verksamheter inom området synliggörs och stärks, 
  • SLU:s förmåga att konkurrera om såväl nationell som internationell forskningsfinansiering förbättras, 
  • SLU får en utvecklad kompetens och ett upparbetat nätverk för tvärvetenskaplig metodik inom One Health.

Verksamhet

SLU:s forskare är den primära målgruppen i sin stödjande funktion. I det kommunicerande arbetet finns flera olika målgrupper, både i rollen att stödja samverkan och att kommunicera kunskap, huvudsakligen aktörer inom politik/myndigheter, forskningsfinansiärer, universitet och andra forskningsutförare. 

Framtidsplattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsövergripande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa, vetenskapliga frågeställningar med ett sådant angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.  

Verksamheten inom SLU Future One Health består framförallt av att:  

  • utgöra en självklar ingång till SLU och fungera som kontaktyta mellan forskare och samhällsaktörer
  • stimulera tvärvetenskapligt och multidisciplinärt kunskapsutbyte som leder till forskningsansökningar
  • identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag genom syntes- och analysorienterade projekt  
  • samverka med relevanta samhällsaktörer för att identifiera framtida utmaningar  
  • kommunicera forskningsresultat och främja implementering av forskning.