Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

Senast ändrad: 22 februari 2023
Tre hästar och fyra personer går längs en skogsstig. Foto.

SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie, nummer 10. Hästunderstödda insatser (HUI) har varit en del av svensk sjukvård i dryga 60 år och har allt sedan dess utgjort en resurs för personer med långvariga behov av multimodal rehabilitering. Målet med denna rapport är att ge en nulägesanalys och lyfta viktiga frågor som kan säkerställa välfärden hos både häst och människa vid hästunderstödda insatser.

 

Hästunderstödda insatser är en del av det som kallas ”Naturunderstödd rehabilitering”, eller ”Utomhusrehabilitering”. De hälsoeffekter som vistelse utomhus, i naturen, innebär adderas alltid till de specifika effekter som hästens medverkan innebär.

Syftet med hästunderstödda insatser (HUI) är att främja funktion och hälsa hos en individ med nedsatt funktion i behov av stöd och därigenom skapa förutsättningar för jämlik hälsa. HUI är ett komplement till samhällets befintliga utbud till människor med behov av stöd av fysisk, psykisk, kognitiv, social eller existentiell art.

Rapporten ger en sammanställning och nulägesanalys av dagens HUI-verksamhet och belyser viktiga frågor i syfte att säkerställa välfärden hos både häst och människa. Den lyfter fram behovet av en tvärsektoriell samverkan. Forskare, branschen, politiker och beslutsfattare behöver arbeta tillsammans för att uppnå en säker verksamhet för alla inblandade inom hästar i vård, omsorg, psykosocialt arbete och skola. 

/Trevlig läsning!