My Röbäcksdalen: Our Landscape!

Senast ändrad: 08 april 2024
Satellitkarta över en stad och dess omgivning.

SLU Urban Futures lanserar en studentdesigntävling i samarbete med Umeå kommun under våren 2024. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling ges möjlighet att utforma processer för att samproducera ett multifunktionella stadslandskap – och forma en unik urban miljö i det framtida Umeå.

SLU Röbäcksdalen är en stor fältforskningsstation som drivs av SLU, belägen i utkanten av Umeå i anslutning till villakvarter i norr och öppen jordbruksmark i söder. Platsen utgör en viktig urban rekreationsmiljö för storstadsområdet, samt en viktig forskningsmiljö för SLU. För närvarande används marken och forskningsinfrastrukturen av flera av SLU:s fakulteter samt för extern verksamhet av andra statliga och samhälleliga intressenter kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion samt till naturvård, historiskt arv, transportinfrastruktur och urbanisering samt vattenprovtagning och stadsskogsbruk.

De pågående urbaniseringsprocesserna i regionen samt kravet på utökad forskning på plats väcker frågor som: Hur kan platsen behålla den vetenskapliga integriteten samtidigt som den förblir öppen och tillgänglig för allmänheten? Hur skulle en urban multifunktionell plats för rekreation, biologisk mångfald och forskning kunna samskapas? Hur kan allmänhetens kännedom om SLU-forskning som bedrivs på platsen ökas?

 

Kort om tävlingen

Tävlingsperiod: Mars 2024 - augusti 2024.
Pris: 1:a pris 10 000 kronor, 2:a och 3:e pris vardera 5 000 kronor.
Vem kan delta i tävlingen: I första hand studenter från SLU:s landskapsarkitekturprogram, men studenter från andra utbildningsprogram är även de varmt välkomna att delta
Mer information: Tävlingen finns på CANVAS, där studenter kan logga in och läsa mer.

Relaterade sidor: