SLU-nyhet

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

Publicerad: 14 november 2023
Slumpmässiga gråa prickar mot vit bakgrund, en mörkare prick med cirkel runtomkring. Bild.

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på stickprovsundersökningar. Wilmer Prentius har i sitt doktorsarbete vid SLU utvärderat nya stickprovsmetodiker som är anpassade för de förutsättningar som kan råda i naturen, till exempel när fenomen är ovanliga.

Med klimatförändringarna så presenteras nya utmaningar för miljöövervakningen. Mer torka samt fler och kraftigare stormar leder till en ökning av till exempel död ved i skogen, vilket i sin tur leder till en högre risk för angrepp av granbarkborre. Ur ett större perspektiv är dock mängden död ved liten i förhållande till den totala skogsarealen, vilket kan göra det svårt att få säkra uppskattningar. I Wilmer Prentius avhandling “Contributions to the Theory of Environmental Sampling” (“Utveckling av samplingmetoder för miljöövervakning”) studeras nya stickprovsmetodiker anpassade för de förutsättningar som kan råda i naturen, som till exempel när fenomen är ovanliga.

För att kunna fatta välinformerade beslut som har påverkan på naturen och naturresurserna krävs att det finns pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på stickprovsundersökningar.

Genom att använda rätt metodik vid skapandet av stickprovsundersökningar så kan resultaten förbättras avsevärt. Med hjälp av förhandsinformation om det som ska undersökas så kan man minimera risken för att få ett stickprov som inte överensstämmer tillräckligt med den population som ska undersökas. Genom att nyttja förhandsinformation i urvalsprocessen kan stickprovet i högre grad likna populationen, och ökar i sin tur sannolikheten för att få ett resultat som är nära sanningen.

---------------------------------------

Wilmer Prentius (filosofie magister i statistik), försvarar sin doktorsavhandling, "Contributions to the theory of environmental sampling", den 17 november 2023 vid SLU i Umeå.

Mer om disputationen och länk till avhandlingen (pdf)
https://www.slu.se/ew-kalender/2023/11/disputation-wilmer-prentius/

Mer information

Wilmer Prentius, doktorand
Institutionen för skoglig resurshushållning
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
wilmer.prentius@slu.se, 090-786 82 86
https://internt.slu.se/cv-originalen/wilmer-prentius/

Fakta:

Population

En population består av den grupp som man vill undersöka, till exempel människor, djur eller träd.

Stickprov

Det är ofta för kostsamt att undersöka alla enheter i en population. Därför väljs ofta en mindre grupp ut – ett stickprov. Om stickprovet väljs genom en slumpmässig process så kan resultatet från stickprovet generaliseras till hela populationen. Den slumpmässiga processen som styr urvalet påverkar hur bra generaliseringen är.


Kontaktinformation