SLU-nyhet

Urban livsmedelsplanering i fokus vid två arrangemang i Skåne

Publicerad: 15 december 2023
Fyra personer ler mot kamera bakom ståbord på konferens.

SLU Future Food och SLU Urban Futures samarrangerade två evenemang i november där urban livsmedelsplanering och livsmedelspolitik stod i centrum för diskussionerna. Den 14 november var de två plattformarna värdar för ett panelsamtal på EU Days i Lund, och den 28 november samlade de representanter från skånska kommuner till en workshop om livsmedelsplanering.

Lund EU Days

Den 14 november anordnade SLU Future Food och SLU Urban Futures en paneldiskussion vid EU Days i Lund, om betydelsen av urban livsmedelspolitik för att utforma robusta och hållbara livsmedelssystem. Med utgångspunkt i ett bredare EU-perspektiv diskuterade paneldeltagarna olika slags insatser som kan utformas på EU-nivå, nationell och lokal nivå för att göra livsmedelssystemen både hälsosamma och mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara.

Mot bakgrund av den aktuella säkerhetspolitiska situationen betonades vikten av att tänka på livsmedelsförsörjning i beslutsprocessen. Detta är kopplat till större frågor om geopolitik och ekonomi som påverkar europeisk säkerhetspolitik, och som diskuterades även i andra delar av programmet för EU Days.

Livsmedelsplanering i en ny tid – workshop i Lund

Den 28 november anordnade SLU Urban Futures och SLU Future Food en workshop om integrerad livsmedelsplanering för representanter från skånska kommuner.

Dagen inleddes med föredrag av Jenny Bergsten, livsmedelsstrateg på Region Skåne, Carlos Rojas Carvejal, livsmedelsstrateg på Länsstyrelsen Skåne, och Anna Kim-Andersson, projektkoordinator för MATtanken på Jordbruksverket. De lyfte på olika sätt de unika förutsättningarna för livsmedelssystemet i Skåne, en region som omfattar både städer och landsbygd och samtidigt är ett stort område för primärproduktion med många kulinariska aspekter. Livsmedelsplanering påverkas av strategier och beslut på många olika nivåer, alltifrån direktiv på EU-nivå till politik och planering på nationell och lokal nivå. Talarna gav exempel på samarbeten och nätverk som har vuxit fram som svar på olika slags utmaningar i livsmedelsplaneringen.

Under den första halvan av workshopen utforskade deltagarna gemensamt komplexiteten i det lokala livsmedelssystemet och de organisatoriska utmaningarna med att arbeta över avdelningar och sektorer. Den andra halvan av workshopen fokuserade på att utveckla bättre samarbeten för ett hållbart livsmedelssystem och lära av varandras exempel på framgångsrika strategier, initiativ och aktiviteter.

Fakta:

Food Planning

Integrerad livsmedelsplanering för hållbara livsmedelssystem är ett arbetssätt som innebär samarbeten med samordnad planering och
gemensamma målbilder inom och mellan myndigheter och förvaltningar samt med privata näringslivet och civilsamhället. Angreppsättet
möjliggör ett helhetsperspektiv på de komplexa utmaningar som omställningen mot ett hållbart livsmedelssystem innebär. På engelska motsvaras integrerad livsmedelsplanering av "food planning".

Läs mer 

Food & Cities (Mat och stad) är ett samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures.  Projektet ska kommunicera befintlig forskning vid SLU och skapa nya tvärvetenskapliga mötesplatser. Projektet ska också identifiera kunskapsluckor och tvärvetenskapliga frågeställningar och lägga grunden för ett långsiktigt tematiskt fokus vid SLU kring frågor om mat och stad. 


Kontaktinformation

Andrew Gallagher, projektkoordinator för SLU Urban Futures
Hub-koordinator i Ultuna

Enheten för samverkan och utveckling
andrew.gallagher@slu.se
0730 55 80 27