SLU-nyhet

Fem SLU-professorer har utsetts till Wallenberg Scholars

Publicerad: 26 mars 2024

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett program som ger Sveriges ledande seniora forskare generösa bidrag till fri forskning: Wallenberg Scholars. I denna omgång får hela fem professorer vid SLU denna möjlighet: Rishikesh Bhalerao, Sara Hallin, Hjalmar Laudon, Anna Rising och Markus Schmid. Bidragen är femåriga, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Tre av professorerna är verksamma i Uppsala, två i Umeå.

– Vår målsättning är att ge framstående forskare i Sverige fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i ett pressmeddelande.

– Det är mycket glädjande att några av våra toppforskare får denna stora möjlighet. De kan nu bygga vidare på  sina forskningsidéer och bidra till att SLU har högkvalitativ forskning även i framtiden – det betyder mycket för oss och troligen även för samhället i stort, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Kanske är det här ett kvitto på att SLU:s satsning har fungerat, med en enhet för externfinansiering, Grants office, som har arbetat målinriktat för att ge forskare ett bra stöd kring forskningsfinansiering

– Vi har sedan 2018 lagt ett särskilt fokus både på att utveckla tydliga och transparenta nomineringsprocesser, och att ge stöd till forskare som söker medel från Wallenbergstiftelserna, berättar Caroline Grabbe, forskningskoordinator vid Grants Office. Jag är övertygad om att detta arbete har ökat kunskapen och intresset för dessa bidrag vid SLU, och även sänkt tröskeln för att ta steget att skicka in en ansökan.

Wallenberg Scholars-programmet finansierar forskarna under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen.

Nedan följer korta beskrivningar av vad de fem SLU-professorerna ska forska om.

Hur vet träden när våren är på väg och att det är dags för knoppbrytning?

Rishikesh Bhalerao, SLU Umeå, är professor i växters cell- och molekylärbiologi sedan 2005. Som Wallenberg Scholar vill han i detalj förstå hur träden vet när det är dags att sätta knopp och sedan också när de ska låta den bryta fram. En viktig fråga är hur de kan skilja på tillfälliga temperaturförändringar och den värme som kommer när våren verkligen är på gång. Kunskapen är viktig för att förstå klimatförändringarnas påverkan på skogen, samt för möjligheterna att skydda träd och säkerställa såväl en hög skogsproduktion som uppfyllandet av miljömål.

Mikrobers samspel och processer – nycklar till förståelse av markens kväveomsättning

Sara Hallin, SLU Uppsala, är professor i markmikrobiologi sedan 2012. Som Wallenberg Scholar vill hon utmana den nuvarande kunskapen om kvävets kretslopp. Hon vill börja med att ta reda på hur vanligt det är att mikrober är specialiserade på specifika reaktioner i kvävets kretslopp, för att sedan  undersöka hur kväveomvandlande nätverk ser ut i olika markekosystem. Ny kunskap om de mekanismer som styr kväveförluster, inklusive lustgasemissioner, kan stödja forskning inriktad på att minska lustgasemissioner och öka kväveutnyttjandegraden i jordbruksmark och därmed bidra till att nå klimatmålen och en hållbar utveckling.

Varför lider våra skogar av vattenbrist, trots att det regnar och snöar mer?

Hjalmar Laudon, SLU Umeå, är professor i skogslandskapets biogeokemi sedan 2008. Det börjar bli alltmer tydligt att Sveriges skogar lider av vattenbrist, vilket leder till minskad tillväxt och ökad risk för både skadeangrepp och skogsbränder. Hjalmar Laudon vill därför som Wallenberg Scholar förstå vattnets dynamiska rörelser i skogen genom att kartlägga samspelet mellan vinterklimat, vårens snösmältning, vattenlagring i mark och grundvatten, trädens upptag samt avrinning via vattendrag.

Spindeltrådens hemligheter

Anna Rising, SLU Uppsala, är professor i veterinärmedicinsk biokemi sedan 2018. Hon vill med sin forskning som Wallenberg Scholar undersöka och avslöja spindlars förmåga att spinna en tråd som utgörs av den segaste fiber vi känner till. Hon vill kartlägga hur spindelns specialiserade celler fungerar och hur spindlarna har löst problem kopplade till en massiv proteinproduktion. Resultaten kan få betydelse för läkemedels- och matindustrin men också för möjligheten att ersätta plastfibrer med miljövänligare alternativ.

Undersöker hur växter svarar på klimatförändringar

Markus Schmid, SLU Uppsala, är professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter sedan 2023. Markus Schmid har upptäckt en genförändrad växt som reagerar kraftigt på temperaturförändringar. Nu försöker han ta reda på vilka mekanismer som gör den så känslig för omgivningen. Med hjälp av omfattande analyser av både enskilda arvsanlag och hela arvsmassan försöker han identifiera hittills okända regulatorer av växters organutveckling och anpassningsförmåga. Markus Schmid utsågs till Wallenberg Scholar 2019, och får nu alltså fem års förlängning.

Kontaktperson vid SLU

Caroline Grabbe
Enheten för externfinansiering/Grants Office
Sveriges lantbruksuniversitet
caroline.grabbe@slu.se, 090-786 83 89, 072-236 56 70


Kontaktinformation