Om Biotronen

Senast ändrad: 04 april 2022
Foto utsida Biotronen.

Biotronen är en anläggning för forskning där klimatkammare krävs med hög precision och noggrannhet vad gäller klimatfaktorer såsom temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid. I första hand är anläggningen tänkt för växtforskning men även för annan typ av forskning som kräver klimatkammare med möjlighet till hög kontroll och sanitet.

Säkerhet

Stora delar av anläggningen har standard för forskning som kräver inneslutning för att inte kontaminera omgivningen. Tillträde har endast brukare/kunder som har verksamhet i anläggningen och personal knuten till densamma samt service och beredskapspersonal. Hela anläggningen är försedd med larmanordning för att motverka intrång.

Vad består anläggningen av?

Totalt består anläggningen av 24 stycken olika kammare, fyra olika typer av kammare med varierande krav på klimatisering.
De kan indelas i:

12 st konstljuskammare (KK),
4 st dagljuskammare (DK),
4 stycken odlingskammare (OK) och
4 stycken växthuskammare (VK).

Kammare av typ KK och OK har artificiellt ljus medan DK och VK har naturligt ljus genom transparenta täckskikt. Täckskiktet består av glas i flera skikt, isolerande.

Två olika zoner

Samtliga kammare utgör sin egen process och påverkar eller påverkas av ingen annan kammare. De är, i stort sett, lika fördelade i två olika zoner, som är helt avskilda från varandra vad gäller täthet och tillträde. Zonerna nås genom en avskiljande sluss. Samtliga kammare har övervakning av klimat och larmfunktioner. Om fel uppstår träder alltid personal in för att åtgärda uppkomna fel. Under icke normal arbetstid finns en jour-, beredskapsgrupp.

Energioptimering

Hela anläggningen är energioptimerad på så vis att all överskottsenergi (värme) återvinns. Detta gäller dock inte växthuskammare, VK, som ventileras med traditionella ventilationsluckor i väggar och tak.

Relaterade sidor: