Effektbaserade metoder för att utvärdera nya beredningstekniker för dricksvatten

Senast ändrad: 01 april 2022
Frys

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, faktiskt det enda vi inte kan klara oss utan, men riskerna för kemiska föroreningar i vårt dricksvatten ökar.

I detta projekt använder vi effektbaserad toxikologisk testning av vattenprover, för att undersöka hur effektivt olika vattenreningstekniker avskiljer kemiska föroreningar från vattnet. Detta är viktig kunskap för att minska riskerna för att befolkningen exponeras för hälsofarliga kemiska föroreningar via dricksvattnet

Tiotusentals kemiska ämnen har spridits i miljön. Vissa av dessa kan utgöra ett hot mot människors hälsa eller ifall vi exponeras för dem, exempelvis via dricksvatten.

Riskerna för kemiska föroreningar i de råvatten som används för att producera dricksvatten riskerar dessutom öka med klimatförändringarna, exempelvis genom fler extremväderhändelser och översvämningar.

Mycket av vår kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen baseras på forskning där ämnen studerats ett och ett. Men det är inte så den verkliga exponeringen ser ut, där både människor och miljö exponeras för mycket komplexa blandningar av många olika ämnen. Vi har också mycket begränsad kunskap om vilka ämnen i miljön som utgör störst fara för människors hälsa och miljön i stort. Många forskningsstudier visar att upp till 99% av de toxiska effekter som kan observeras i komplexa miljöblandningar (till exempel vattenprover från miljön) kommer från okända ämnen eller cocktaileffekter, som kan uppstå då flera ämnen samverkar.

Vi använder effektbaserade metoder, baserade på odlade däggdjursceller som modifierats så att de reagerar på exponering för olika typer av hälso- och miljöfarliga ämnen. Den stora styrkan med dessa effektbaserade metoder är att de integrerar effekter av såväl kända som okända kemiska ämnen liksom potentiella cocktaileffekter som kan uppstå då flera kemiska ämnen samverkar.

De ökade riskerna för kemiska föroreningar i dricksvatten gör det nödvändigt att utvärdera hur effektivt olika reningstekniker avskiljer sådana föroreningar från vatten innan vi konsumerar det som dricksvatten. Genom att använda effektbaserade metoder kan vi integrera effekter av såväl kända som okända ämnen och eventuella blandningseffekter vid en sådan utvärdering av reningstekniker.

 

Nyligen publicerade studier från detta projekt:

Yu et al: Removal of oxidative stress and genotoxic activities during drinking water production by ozonation and granular activated carbon filtration, Environmental Sciences Europe, 2021