Mindre mjölkkobesättningar behövs i en hållbar svensk livsmedelsförsörjning!

Senast ändrad: 26 januari 2024
Mindre mjölkbesättning

I det treåriga projektet ”Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning” kartlägger vi förutsättningar och behov för mindre mjölkkobesättningar i Sverige idag, och tar reda på vilka hinder och möjligheter som finns för att dessa besättningar ska kunna fortsätta att producera hållbara mejeriprodukter även i framtiden.

Mjölkkor är en viktig del i en hållbar och robust livsmedelsproduktion då de möjliggör cirkulära kretslopp på gården samt bidrar till kolinlagring, öppna landskap och biologisk mångfald. För en hållbar mjölkproduktion i hela landet behövs både stora och små mjölkgårdar. Idag saknas dock kunskap och anpassad rådgivning riktad mot mindre producenter, som ofta har möjlighet att ha fler produktionsgrenar, nischad produktion och förädling av råvara på gården. För att dessa mindre gårdar ska bidra till en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning krävs att de har en hållbar och klimatanpassad produktion med gott smittskydd och god djurhälsa, och vi vet inte om så är fallet i dag. Vi kommer därför kartlägga hållbarhet och resiliens i mindre besättningar med fokus på arbetsmiljö, djurvälfärd, smittskydd, klimatanpassning och miljöpåverkan. Resultaten i detta projekt kommer belysa möjligheter, hinder och utmaningar för denna typ av besättningar och leda till ökad kunskap och förbättrad rådgivning.

Preliminära resultat visar att bristande lönsamhet, hög arbetsbörda, svårigheter vid generationsskiften, behov av omställning till lösdrift och administrativa bördor är stora utmaningar för många mindre mjölkproducenter. Insamlad data kommer sammanställas och presenteras på olika sätt under 2024. Några preliminära resultat i projektet presenterades på Jordbruksekonomisk konferens i Uppsala 24 november 2023, se länken nedan.

Fakta:

Projekttid och finansiär:
2022-01-01 – 2024-12-31, och finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning

 

Projektet bedrivs genom sammarbete mellan:

  • Institutionen för kliniska vetenskaper
  • Institutionen för ekonomi
  • Institutionen för husdjurens utfodring och vård
  • Institutionen för energi och teknik
  • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
  • Växa, Kunskap & Utveckling djurhälsa

 


Kontaktinformation

Lisa Ekman, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
samt Växa Sverige 
lisa.ekman@slu.se, 010-471 07 25