REINFEED - utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete

Senast ändrad: 26 januari 2024
Renar, snö och träd. Foto.

Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker

Extensiva produktionssystem, som renskötsel, utnyttjar djurens anpassning till miljön och deras förmåga att omvandla naturligt förekommande betesväxter (en annars oåtkomlig resurs) till kött och andra produkter. I renskötseln har vinterutfodring ökat på grund av konkurrerande markanvändning och klimatförändringar. Utfodring kan vara fördelaktigt på kort sikt, men riskerar att äventyra djurets framtida förmåga att utnyttja den naturliga foderresursen och minska möjligheten att använda naturliga betesmarker.

I REINFEED vill vi undersöka om extensivt hållna djur, som erbjuds lättillgängligt foder under vintern, när den naturliga födan är begränsat, kan hamna i en "utfodringsfälla". Vi använder renen Rangifer tarandus som modell. Vi ska i) främja kunskapsutbyte och göra intervjuer i Sverige och Finland med renskötare som har lång erfarenhet av vinterutfodring, och ii) genomföra försök för att undersöka eventuella effekter av vinterutfodring av renkalvar på deras framtida betesbeteende. Vi kommer att testa detta i två renhjordar, där utfodrade kalvar jämförs med fritt betande kontrolldjur. Utfodringen kommer att pågå under vintern 2019/20 och uppföljningen på bete under vintern 2020/21. GPS ska användas för att följa djurens rörelser, direkt efter utfodring och under efterföljande vinter. Kroppsvikt och konditionsbedömningar kommer att användas för att bedöma djurens förmåga att utnyttja naturliga betesmarker efter utfodringen.

Vårt mål är att få kunskap om bästa praxis för vinterutfodring av renar och andra djur och därigenom undvika ett försämrat betesutnyttjande på de naturliga betesmarkerna.

 

Projektledare:

Anna Skarin, anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54

Projektdeltagare:

Projektet är ett samarbete mellan medverkande samebyar/renägare, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och ett antal forskare vid SLU och andra universitet - Docent Anna Skarin, Prof. Birgitta Åhman och forskarstuderande Heidi Rautiainen vid Husdjurens utfodring och vård, SLU, Dr Tim Horstkotte vid Vilt Fisk och Miljö, SLU, Docent Moudud Alam, Högskolan Dalarna, Docent Minna Turunen, Arctic Centre, Universitet i Lapland, Rovaniemi, Finland och Prof. Paul Blackwell vid Universitet i Sheffield, Storbritannien.

 

Läs mer om projektet på Reinfeed-bloggen!

 

Hur påverkar utfodring renarnas förmåga att nyttja naturligt bete?

En film om Reinfeed projektet.

Fakta:

Projektet finansieras av Formas och pågår 2019-2023.