Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND)

Senast ändrad: 26 januari 2024
Vintervy över vindkraftspark med några vindkraftverk uppe på ett berg. Foto.

Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att begränsa de kumulativa effekterna på miljön. Detta är särskilt akut för den samiska renskötseln som är beroende av sammanhängande betesmarker.

CO-LAND undersöker hur myndigheter och beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan olika markanvändare i en tid när trycket på markerna ökar. Vårt mål är att tillhandhålla nya och praktiskt tillämpbara lösningar genom att adressera följande frågor:

1) Vilka är de mest lovande metoderna för att generera ett landskapsperspektiv och redogöra för kumulativa effekter?

2) Hur kan dessa metoder komma till användning i planerings- och tillståndsprocesser kring markanvändning samt hjälpa tjänstemän och olika areella näringar att minska konflikter och istället bygga på mer förtroende mellan olika aktörer?

 

Vi fokuserar på landskapsförvaltningen av norra Sverige, även känd som den svenska delen av Sápmi och där vi idag har renskötsel. Renen betraktas som en nyckelart i det arktiska- subarktiska landskapet och renens förmåga att använda landskapet kan användas som en "indikator" för den gröna infrastrukturen och möjligheten att uppnå ett flertal politiska mål för landskapsplanering.

Forskningsgruppen består av Rasmus Larsen (SEI, projektledare), Anna Skarin (SLU, ansvarig för delprojekt), Per Sandström (SLU), Stefan Sandström (SLU), Moudud Alam (Högskolan Dalarna), Carl Österlin (SU), Rebecca Lawrence (SU) Kaisa Raitio (SLU), samebyarna Vilhelmina norra och Sirges samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

Projektet har växt fram ur en pilotstudie som genomfördes inom projektet Renar och Vindkraft, SLU finansierat av forskningsprogrammet Vindval. Se även rapporten från pilotprojektet