Alla fyra kommundoktoranderna är antagna!

Senast ändrad: 31 maj 2016

Linnea Widing, Roland Zinkernagel, Per Larsson och Thomas Lexén är alla anställda i skånska kommuner och delar ambitionen att bygga ett mer hållbart samhälle. Sedan några veckor delar de också titeln kommundoktorand, efter att ha blivit antagna till forskarstudier på halvtid.

Samtidigt ska de fortsätta att bedriva sitt vanliga kommunala arbete på den andra halvan. Syftet är att stärka samverkan mellan praktik och forskning och att kommunerna ska bli bättre rustade att möta sina specifika utmaningar genom att investera i sina anställdas kunskapsutveckling och lärande. De fyra doktorandernas val av forskningsämne utgår från de strategiska utmaningar de hanterar i sina dagliga arbeten. Kopplingen till arbetet på kommunen är viktig. Förutom att doktoranderna får handledning av forskare från universitet och högskolor får de också stöd frånkommunhandledare i sina respektive kommuner.

Satsningen på kommundoktorander är en del av forskningsprojektet När kommunerna sätter forskningsagendan som omfattar sex skånska kommuner – Malmö, Staffanstorp, Lomma, Östra Göinge, Hässleholm och Kristianstad – samt tre högskolor och universitet från regionen – Lunds universitet, Malmö högskola och SLU Alnarp. Projektet drivs av SLU Alnarp och utgår från ett initiativ från Kommunförbundet Skåne med certifiering av forskningskommuner som utvecklats i samverkan med SLU Alnarp.

Under de kommande tre åren ska både nya och tidigare kända former för samverkan mellan kommuner och forskning utvecklas,provas och utvärderas. Projektet har framförallt fokus på kommundoktorander som metod, men omfattar också en rad andra samverkansmetoder som redan är kända, men som kan utvecklas ytterligare. Det kan till exempel vara att forskare och praktiker kan byta jobb tillfälligt eller att det arrangeras praktikanpassade seminarier och litteratur- och forskningscirklar. Under projektets gång kommer en grupp forskare som är inriktade på lärande att följa doktoranderna och deras kollegor och sedan utvärdera de olika samverkansmodellerna och deras effekter.

– Projektet ger unika möjligheter för kommunerna att på sina egna villkor dra nytta av forskningen direkt in i den kommunala verksamheten men också att utvärdera vilken nytta och skillnad samverkan ger i den kommunala vardagen, säger projektledaren samverkanslektor Bengt Persson vid SLU Alnarp.

Den gemensamma nämnaren för alla kommunerna är att de vill möta sina utmaningar genom att öka samverkan med forskningen och att de vill investera i sina medarbetares professionella utveckling. Temat för forskningen skiljer sig dock åt, eftersom kommunerna står inför olika utmaningar. I Staffanstorp kommer stadsarkitekten Thomas Lexén ta sig an frågan om kommungränsens betydelse för hållbar stadsutveckling. Linnea Widing, planarkitekt i Östra Göinge, kommer att undersöka samhällsplaneringens möjligheter att bidra till integrationen i byar – en utmaning som delas av Kristianstads och Hässleholms kommun. Malmö stad kommer att delta i projektet med två personer: Roland Zinkernagel från miljöförvaltningen som kommer att forska på kvalitativa indikatorer för hållbar stadsutveckling och Per Larsson från stadsbyggnadskontoret som ska utforska praktiska och juridiska perspektiv på samnyttjande av mark och utrymmen för att kunna underlätta förtätning. Lomma kommun ingår också i projektet,men har ingen egen kommundoktorand. I stället kommer fokus att ligga på andra metoder för samverkan. Den strategiska utmaningen handlar om hur miljövärden kan bedömas och kompenseras i kommunen i samband med exploatering.

Texten publicerades ursprungligen som ett pressmeddelande (160329) under rubriken Kommundoktorander bygger hållbart samhälle.


Kontaktinformation

Bengt Persson, projektledare
bengt.persson@slu.se, 070-8117303

Natalie Coquand, projektkoordinator                                                                                                                                                                                  natalie.coquand@slu.se, 073-0820407