Gröna tak

Senast ändrad: 02 januari 2024
Grönt tak

Gröna tak har en viktig roll när man bygger en tät grön och multifunktionell stad. Men alla typer av vegetationssystem fungerar inte på samma sätt och har olika begränsningar och möjligheter.

Denna kurs har ett brett angreppssätt på gröna tak. Den behandlar installationsteknik, skötsel och val av systemkomponenter och den betydelse som detta har för systemens funktion. Kursen kommer också ha ett brett angreppssätt gällande de gröna installationernas totala miljöbelastning och hållbarhet samt dess produktion av olika typer av ekosystemtjänster. Ett speciellt fokus kommer att ligga på vegetationens betydelse för hållbar dagvattenhantering.

Mål

Kursen har som övergripande mål att möjliggöra för studenterna att utvidga sina kunskaper om olika typer av gröna tak. Kursen kommer att behandla frågor kopplade till leverans av ekosystemtjänster från gröna lösningar, hur olika gröna tak påverkar stadsmiljön och hur dessa aspekter kan tas med i stadsplanering. Kursen kommer också ta upp frågor kopplade till säker installation av gröna tak på byggnader, och hur vegetation och jord kan utformas. 

Fakta:

  • Kursperiod: Aug - Jan (15 hp)
  • Ort: Kursen ges på distans 
  • Språk: Svenska
  • Nivå: grundnivå
  • Sista ansökningsdag: Ansökningsperioden öppnar den 16 mars och är öppen till den 15 april
  • Anmälningskod: SLU-10186
  • Kursansvarig: Tobias Emilsson 

 


Kontaktinformation

Maria Kylin, Landskapsarkitekt, Agr.Dr och universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel: 040-41 54 51
E-post: Maria.Kylin@slu.se