Detta gör vi inom program Övergödning

Senast ändrad: 26 november 2021
Faruk Djodjic, SLU. Foto: Mats Wallin

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden.

Arbetet inom program Övergödning bygger på samarbete med myndigheter och organ som arbetar med vattenmiljöfrågor. En stor del av verksamheten sker inom SLU Vattennav, som är ett kompetenscentrum för näringsämnesläckage.

Verksamheten omfattar hela kedjan från provtagning till färdiga kunskapsunderlag.

Provtagning och insamling av data

Vattenprovtagning sker kontinuerligt inom de båda miljöövervakningsprogrammen:

De data som samlas in genom miljöövervakningen lagras, kvalitetssäkras och tillgängliggörs via datavärdskap jordbruksmark.

Kunskapsunderlag

En central del av programmet handlar om att med hjälp av beräkningsmodeller analysera olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i ett avrinningsområde. Denna verksamhet samordnas inom ramen för SLU Vattennav. Nationellt sker ett samarbete inom SMED-konsortiet kring beräkningar av belastningen av näringsämnen till omgivande vatten.