SpöReg – en sportfiskeapp för datainsamling

Senast ändrad: 17 april 2023
Appikon med fisk på mätbräda

Fiskar av vissa arter är lättare att fånga än andra. Det gäller även inom fiskövervakningen. Genom ett samarbete mellan sportfiskeguider och forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) använder vi en ny app för att öka kunskapen om två arter: gädda och öring. Det här är arter som är populära hos sportfisket, men som vi har svårt att samla in bra data om med våra vanliga övervakningsmetoder.

Den nya appen - SpöReg - är ett digitalt verktyg för datainsamling av sportfiskets arter och fångster. Via appen registrerar man den fiskeresa och de fångster som görs, vilka arter som fångas samt fiskarnas längd och vikt. Informationen ger oss ökad kunskap om fiskbestånden och kan i förlängningen också användas för att följa upp deras status. I appen kan man också rapportera in observationer av däggdjur och fågel (säl och skarv).

Breddad datainsamling om gädda och öring

Gädda och öring är arter som är svåra att fånga med de redskap som vi normalt använder inom fiskövervakningen: nät och ryssjor. De få fångster som görs vid vetenskapliga provfisken blir alltså inte representativa. Genom att samarbeta med sportfiskeguider kan vi göra en mer omfattande insamling och få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden. Tillsammans får vi fler timmar på vattnet och därmed större möjligheter att observera tillstånd och förändringar.

Appen har utvecklats inom ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) i ett projekt kallat Professionella Fiskeguider för Forskning och Sportfiske (PROFFS). Arbetet har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Framtida utveckling  - där fler kan bidra med data

I nuläget är appen anpassad för att användas av utvalda sportfiskeguider, men på sikt hoppas vi att fler sportfiskare ska kunna använda appen och bidra till forskningen.

Att utveckla ett nationellt system för datainsamling från sportfisket ingår som en åtgärd (nr 13 i Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism) i den nyligen antagna ”Strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026”, som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket tagit fram på uppdrag av regeringen. Vi hoppas därför kunna fortsätta utveckla appen SpöReg så att fler kan bidra med viktig kunskap, både om sportfisket och våra fiskbestånd.

 

Sportfisket påverkar de akvatiska ekosystemen

Under 2020 ägnade sig ungefär 1,7 miljoner personer åt fritidsfiske i Sverige. Fritidsfiske är populärt, och det finns också en ambition hos både myndigheter och intresseorganisationer att utveckla fritidsfisket ännu mer. 

Men fritidsfisket påverkar förstås också fiskbestånden och ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag. Vill man utöka fritidsfisket så är det ännu viktigare att vi har bra kunskap om vad fritidsfisket betyder både för miljön och för samhället. Vi behöver kunskap så att vi kan förvalta resursen - fisken - på ett sätt som är hållbart i längden.

I det här projektet samlar vi in information, både om fiskbestånd och ekosystem och om fritidsfiskets fångster och omfattning. Baserat på detta så går det sedan att utveckla indikatorer, göra statusbedömningar av miljötillstånd och utvärdera effekter av olika åtgärder.

Samarbete - för en förbättrad förvaltning

Målet är också att utveckla ett system där fritidsfiskare och turistoperatörer enkelt kan bidra med kunskapsunderlag. För att det ska bli framgångsrikt behövs bra samarbeten mellan myndigheter, forskare och fritidsfiskets intressenter. Sådana goda samarbeten kan dessutom bidra till en bättre förvaltning genom att:

  • Intressenter, som till exempel sportfiskare, får ökade möjligheter att göra sin röster hörda. De får en större förståelse för hur förvaltningen fungerar och kan samtidigt själva bidra med ny kunskap.

  • Forskare får större möjligheter att samla in data om fisk, fiske och de akvatiska ekosystemen. Data som sedan kan ligga till grund för en förbättrad rådgivning till förvaltningen.

  • Förvaltare får ökade möjlighet att arbeta enligt den så kallade ekosystemansatsen, bland annat genom att ta del av intressenternas lokala kunskap. Arbetssättet ökar också möjligheterna för att skapa förståelse för förvaltningsbeslut.

Support

sporeg@slu.se


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92